Közgyűlési előterjesztések 4.

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2013. évi tagdíj a​ összegét havi 200.- Ft-ban,  befizetésének határidejét 2013. december 31-ében állapítja meg.

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

a 2013. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2013. évi tagdíj

a​ összegét havi 200.- Ft-ban,

b​ befizetésének határidejét 2013. december 31-ében

állapítja meg.

MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

ELNÖKSÉGE

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

az Elnökség 2012. évi működéséről és

a Társaság 2012. évi tevékenységéről

Budapest, 2013. március

ELŐTERJESZTÉS

az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés – az alapszabályi rendelkezések és a korábbi évek gyakorlata alapján – magában foglalja az Elnökség előző évi működéséről és a Társaság tevékenységéről szóló beszámolót.

Bevezetés

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság – a 2011. szeptember 24-ei átfogó Alapszabály-módosítást követően – 2012. február 4-én megtartott Közgyűlése módosította az Alapszabályát, amely alapján a Fővárosi Törvényszék 11. Pk.61.047/1989/13. számú, 2012. április 10-i keltezésű végzésével a Társaságot közhasznú szervezetté minősítette, figyelemmel arra, hogy az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontjának 3., 4., 5. és 6. alpontjában foglalt közhasznú tevékenységet folytat, működési szabályai pedig megfelelnek a közhasznúságra vonatkozó előírásoknak. A közhasznúvá nyilvánításról szóló határozat 2012. május 8-án emelkedett jogerőre.

A Társaság Alapszabály szerinti célja:

A magyar és az orosz nép közötti barátság ápolása, elmélyítése, a két ország társadalmi, kulturális, gazdasági és sport kapcsolatainak, mindkét ország érdekeit szolgáló fenntartása, ápolása.

A Társaság által végzett közhasznú tevékenységek:

tudományos tevékenység, kutatás,

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

kulturális tevékenység,

kulturális örökség megóvása.

A Társaság közhasznú tevékenységét a következő konkrét programok, tevékenységek révén valósítja meg:

tudományos és művelődési tevékenység folytatása és támogatása, kulturális, tudományos és ismeretterjesztő előadások, vitafórumok, irodalmi, zenés-irodalmi rendezvények, koncertek szervezése, rendszeres klubfoglalkozások tartása, tudományos kutatások szervezése és azok eredményének a nyilvánossággal történő megismertetése,

nemzetközi fesztivál táborok, nyelvi táborok szervezése, szakmai és baráti találkozók, kerekasztal-beszélgetések, vitafórumok rendezése,

kiállítások, konferenciák rendezése,

a más államokban hasonló célokkal működő szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és fenntartása, ezzel a társadalomközi kapcsolatok erősítése.

I. Az Elnökség 2012. évi működése

A) A testületi működéssel összefüggő információk

A Társaság Elnöksége 2012-ben az Alapszabályban előírt negyedévenkénti ülésezési kötelezettségetmeghaladóan, hat alkalommal tartott ülést. Az üléseken összességében 19 napirendi pontot tárgyalt meg és 27 érdemi döntést hozott. Az ülésekre vonatkozó statisztikai összesítést az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az Elnökség által tárgyalt napirendek között – a Társaság programjaival és a Közgyűlés ülésének előkészítésével összefüggő kérdések mellett – hangsúlyosan szerepeltek a tagsági jogviszonnyal és a tagdíjjal, a Nemzetek Háza jövőjével, illetve egyes tematikus tevékenységek. Az Elnökség döntött az ifjúsági tagozat létrehozásának előkészítéséről, amellyel kapcsolatos előterjesztést az Elnökség a Közgyűlésnek benyújtotta. Ugyancsak foglalkozott az Elnökség egy történelmi történelmi kegyeleti munkacsoport létrehozásával, amely a Társaság nevében adna keretet többek között a hadisírgondozással foglalkozó aktivistáknak is, a Társaság honlapja pedig szolgálhatna egyfajta adatbázisul, bemutatva a hadisírokkal és emlékhelyekkel kapcsolatos információkat. A történelmi kegyeleti munkacsoport létrehozása ugyanakkor még további előkészítést kíván. A Társaság gazdálkodásával összefüggő kérdések között az Elnökség – a kötelező kettős könyvvitelre tekintettel – döntött a könyvvezetést végző cégről is.

Az Elnökség a folyamatosan felmerülő, illetve koncentráltan jelentkező egyes szervezési-adminisztrációs ügyek kezelésére működteti állandó bizottságként Szervezési Munkacsoportját, Rózsa István elnökségi tag vezetésével. A szervezési munkacsoport viszonylag kis létszámmal háttérszolgáltatást végez a Társaság rendezvényeinek megszervezése során. Ez a tevékenység kiterjed a meghívók, értesítések postai és elektronikus úton történő kiküldésére, valamint a különböző események során a vendéglátás feltételeinek biztosítására, illetve egyéb szerevezési feladatokra.

Az Elnökség 2012-ben három eseti munkacsoportot hozott létre a Társaság és a Nemzetek Háza között a Társaság székhelyének helyet adó ingatlan használata tárgyában született megállapodások és egyéb dokumentumok vizsgálatára, illetve a Társaság jogelődje 1990. évi vagyonátruházása során átadott vagyon lehetőség szerinti teljes körű felmérésére, ide értve a használatában, kezelésében volt ingatlanok sorsát is, valamint a Társaság működésével kapcsolatosan ellátandó feladatok összegzésére (feladatkataszter összeállítása).

A Társaság és a Nemzetek Háza között a Társaság székhelyének helyet adó ingatlan használata tárgyában született megállapodások és egyéb dokumentumok vizsgálatára létrehozott munkacsoport jelentésébenrészletesen feltárta a jogelőd Magyar-Szovjet Baráti Társaság átalakulásával kapcsolatos fejleményeket, és rámutatott arra, hogy az MSZBT teljes vagyona 1990 nyarán átadásra került a Nemzetek Házának, amelynek alapítói között az MSZBT is szerepelt.

Azt nem sikerült tisztázni, milyen indokok vezettek el a vagyonátadáshoz, mindazonáltal megállapítható, hogy a választott formáció eredményeképpen az átalakuló MSZBT, majd jogutódjai e vagyon nélkül kellett, hogy kialakítsák tevékenységük és működésük kereteit. Az MSZBT kezelésében volt ingatlanok tekintetében a munkacsoport megállapította, hogy az MSZBT és a „Nemzetek Háza” Szövetség 1990. július 18-án megállapodtak a Gorkij fasor 45. alatti, az MSZBT által jogszerűen használt 889 m2 hasznos alapterületű irodai terület használati jogának átadásáról. Az MSZBT a megállapodás fejében semmiféle anyagi követelést nem támasztott, csak azt kötötte ki, hogy a létesítményt a továbbiakban a Szövetség tagszervezeteivel azonos feltételek alapján használja. Ilyeténképpen az MSZBT és a Nemzetek Háza között született írásos megállapodás nem tartalmaz semmiféle többletjogosítványt vagy használati előnyt az időközben a Gorkij fasori ingatlan hasznosítását követően a Nemzetek Háza tulajdonában lévő Bajza utcai ingatlan vonatkozásában az MSZBT utódjaként működő Társaságnak. A balatonkenesei ingatlan tekintetében megállapítható, hogy az MSZBT nem kérte az ingatlan vonatkozásában az 1990. évi LXX. törvény szerint az ingyenes használati jog megállapítását, és miután az ingatlan eleve állami tulajdonban volt, vélelmezhető, hogy az állami vagyon kezelésére szolgáló rendszerben hasznosították.

Az Elnökség 1/2012. (X. 8.) Eln. határozattal elfogadta ügyrendjét, amely az ülések összehívásával és vezetésével kapcsolatos részletszabályok mellett rendelkezéseket tartalmaz

a​ azokról a kérdésekről, amelyek szabályozására az Alapszabály felhatalmazást ad, illetve előírást tartalmaz, így – többek között – az Elnökség egyes tagjainak feladatköréről, az elnök és az Elnökség tagjai helyettesítésének rendjéről,

b​ az Elnökség feladat- és hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések előkészítésének rendjéről,

c​ olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

d​ a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

e​ a Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról, valamint

f​ egyes gazdálkodási szabályokról, így például a pénzgazdálkodási hatáskörökről.

Az Elnökség a tagsági jogviszonnyal összefüggő feladatkörében 2012-ben 2 rendes tagot vett fel a Társaság tagjai sorába, tiszteletbeli tag megválasztására nem tett javaslatot. Az Elnökséghez kilépésről az Alapszabályban előírt bejelentés nem érkezett. Az Elnökség tagsági jogviszonyt törléssel nem szüntetett meg. Haláleset miatt 3 tagunktól kellett elbúcsúznunk 2012-ben.

Az Elnökség az Alapszabály szerint a Közgyűlés által meghatározott rendben dönt a Társaság elismeréseinek odaítéléséről. A Szent-Györgyi Érem alapításáról szóló 7/2012. (II. 4.) KGY határozat 4. pontjában foglalat feladatkörében eljárva 2012-ben az elismerést Törőcsik Mari színművésznőnek ítélte oda. Az elismerés átadására – komoly sajtóérdeklődés mellett – a Társaságnak a Kossuth-klubban rendezett évzáró ünnepségén került sor.

Az Elnökség 2012 során is tett lépéseket a magyar-orosz társadalmi együttműködés erősítésére, az együttműködés intézményes kereteinek létrehozására. Ennek érdekében került sor levél küldésére A.V. Kibovszkijnak, Moszkva Város Kormánya miniszterének, a kulturális örökség igazgatóság vezetőjének a moszkvai Barátság-parkban álló orosz-magyar barátság emlékmű állapotának megőrzése ügyében, illetve kapcsolatfelvételre az orosz Társadalmi Kamara képviselőivel, illetve K.I. Koszacsovval, a Rosszotrudnyicsesztvo új vezetőjével, valamint M.E. Svidkojjal, az orosz elnök nemzetközi kulturális együttműködésért felelő különmegbízottjával.

Elkészült és beadásra került a Társaság pályázata a Russzkij Mir Alapítványhoz. A két éves időtartamra szóló pályázat témája a magyar-orosz kapcsolatok kutatása, célja konferenciák, előadások rendezése, publikációk közzététele. A pályázat összege 22 ezer euró. Pályázati nyertesség esetén támogatást kapna a Társaság ahhoz, hogy havi rendszerességgel kerülhessen sor előadásokra a pályázathoz kapcsolódó témákban.

B) A Közgyűlés 4/2012. (II. 4.) KGY határozatának végrehajtása

A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 4/2012. (II. 4.) KGY határozat 2. pontjában felhívta az Elnökséget, hogy

– negyedévente történjen meg a tagnyilvántartás, ezen belül a tagok elérhetőségének felülvizsgálata, naprakésszé tétele,

– alakítsa ki az Elnökség a huzamosabb ideje inaktív tagoknak a Társaság tevékenységébe történő újra bevonásának technikáit,

– a Társaság honlapjának fejlesztése során kapjon kiemelt figyelmet a testületi szervek határozatait napra készen tartalmazó határozatok tárának kialakítása.

Az Elnökség a tagnyilvántartással és a tagdíjjal kapcsolatos kérdéseket több alkalommal tárgyalta és döntött arról, hogy – a közgyűlési határozatban is előírt nyilvántartás-felülvizsgálat során szerzett információk alapján – levélben keresi meg azokat a tagokat, akik huzamosabb ideje nem vesznek részt a Társaság rendezvényein, illetve azokat, akiknek tagdíj-elmaradásuk van. A tagdíjbefizetések gördülékenyebbé tétele érdekében a Társaság továbbra is biztosítja, hogy a tagdíjakat az egyes rendezvények során, illetve készpénz-átutalási megbízással (ún. sárga csekk) rendezni lehessen.

Az Elnökség szervezési munkacsoportja dolgozik azoknak a technikáknak a meghatározásán, amelyekkel a huzamosabb ideje inaktív tagokat a Társaság tevékenységébe újra be lehet majd vonni.

A közgyűlési és az elnökségi határozatok tára folyamatosan vezetett, a Társaság honlapján elhelyezésre kerültek, de hozzáférésüket akadályozza a jelenleg kevésnek bizonyuló tárhely, amelynek bővítéséről folynak a tárgyalások.

C) A Szent-Györgyi Albert Alapítvány tevékenysége

Az Alapszabály IX. Cikk (3) bekezdésének rendelkezése szerint az Elnökség – a Társaság jogelődje által alapított – Szent-Györgyi Albert Alapítvány tevékenységéről az alapítvány kuratóriuma útján kapott tájékoztatót éves beszámolójába beépíti.

Az Alapítvány irányítását az alapító által létrehozott Kuratórium – elnök, ügyvezető titkár és tagok – látja el. Üléseit évente legalább két alkalommal köteles megtartani. 2012. évben három alkalommal ülésezett a Kuratórium.

1​ Áttekintette a 2011. évi munkát, különös tekintettel a „Gagarin” rendezvény értékelését és költség-gazdálkodását.

2​ Megtárgyalta a 2012. év lehetséges (anyagilag támogatható) rendezvénytervét. „Az Alapítvány a lekötött tőke kamatait és esetleges megtakarításait használhatja fel.” Megállapította, hogy pénzügyi  forrása nagyobb kiadásokra nincs.

3​ Határozott az Alapító Okirat szakszerű átdolgozása előkészítésében, szakmai anyagok elkészítésében.

Az Alapítvány 2013-ban részt vállal  Szent-Györgyi Albert születésének 120. évfordulója rendezésében, méltó megünneplésében, hasonlóan együttműködve mindazokkal a szakmai, tudományos, kulturális intézményekkel, mint 1993-ban. Az ezzel kapcsolatos előkészítő tárgyalások – egyeztetések – már elkezdődtek.

II. A Társaság 2012. évi tevékenysége

A) A Társaság programjai

Időpont

Esemény

2012.

február

4.

A Társaság Közgyűlése

2012.

március

8.

A Társaság nőnapi rendezvénye

2012.

április

1.

a Társaságra és segíti bevonni a fiatal érdeklődőket a Társaság tevékenységébe. Budapesti, orosz vonatkozású köztereken (pl. Puskin, Gogol, Herzen utcák) lehetne tartani rövid, figyelemfelkeltő rendezvényeket „Teret az orosz kultúrának!” címmel. Olyan kulturális eseményekről lenne szó, ahol fiatal előadóművészek 10-15 perces fellépéseket tartanának, az orosz kultúra magyarországi jelentőségére hívva fel a figyelmet. Április 1-jén lesz Gogol születésnapja, április 6-án pedig Herzen születésének 200. évfordulója, ami időszerűvé tenné az ilyen jellegű eseményeket.

2012.

április

21.

Találkozó Boldizsár Ildikó József Attila-díjas íróval, etnográfussal, mesekutatóval, meseterapeutával

A rendezvényre az Orosz Kulturális Központ Kristály-termében a Központtal közös rendezésben „Az orosz kultúra magyarországi népszerűsítői„ sorozatban került sor. A találkozót az tette időszerűvé, hogy a mesekutató összeállításában a közelmúltban  első ízben magyar nyelven igen szép kiállítású orosz népmese gyűjtemény jelent meg „A csuka parancsára” címmel. A könyvbemutató irodalmi est méltó és művészi élményt nyújtó befejezéseként orosz népdalok csendültek fel Jarovinszkij Igor énekes avatott előadásában Lugosi Anna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense – Társaságunk tagja - zongora kíséretével.  

2012.

május

Jurij Pivovarov akadémikus tájékoztatója a Nemzetek Házában az oroszországi helyzet időszerű kérdéseiről

2012.

június

14.

Megemlékezés a Társaság megalakulásának 67. évfordulójáról

Az Orosz Kulturális Központ Kristály termében került sor Társaságunk és egyben jogelődje a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság megalakulása 67. évfordulójának megünneplésére. Társaságunk tagjai és az Orosz Kulturális Központ munkatársai mellett a rendezvény műsorában felléptek Natalia Tyimonova és Jarovinszkij Igor, valamint a „Szudaruski”orosz asszonykórus. A rendezvényen a budapesti orosz diplomaták közöl jelen voltak Valerij Ljahov, az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének követ-tanácsosa, Irina Zvonova kulturális attasé, és az Orosz Kulturális Központ mb igagatója Pavel Hudorenko.

2012. szeptember 20.

Bálint József „A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumentumokban elbeszélve (1941-1944)” c. legújabb könyvének bemutatása

A kötet a Ruszisztikai Könyvek sorozatának XXXIV. kiadványaként jelent meg. A szerző nem ismeretlen a Társaság tagjai számára. Nemcsak azért, mert Társaságunk tagja, hanem azért is mert előző művét is – „900 nap a 300 évből - Leningrád ostroma”- ugyanitt mutatta be tagságunknak. Az élénk érdeklődést kiváltó találkozón a könyv bemutatásában a  szerző mellett moderátorként Krausz Tamás az ELTE professzora is részt vett. 

2012. október

25.

Szvák Gyula és Igor Kondakov előadása a Nemzetek Házában

Szvák Gyula előadásának témája annak a felmérésnek a bemutatása, miképpen változott Magyarországon az Oroszország-kép. Igor Kondakov moszkvai irodalomtudós, az RGGU professzora előadásában a klasszikus irodalom értelmezésének változásairól beszélt. Minden kornak megvolt a maga klasszikus irodalom értelmezése, az ezüstkorban, a 20. század elején, a század közepén vagy napjainkban másokat tekintettek a „klasszikus” irodalom legnagyobb képviselőinek és a „klasszikus”irodalom kezdetének idejét illetően is változások észlelhetők.

2012.

november

22.

Dr. Kemény László egyetemi tanár előadása a Nemzetek Házában „Merre tart Oroszország és a posztszovjet térség?” címmel

Az előadás során elsősorban az elmúlt húsz év oroszországi változásairól volt szó, a szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet nehézségeiről, a ’90-es évek kudarcai után a putyini stabilizáció időszakáról. Kemény László kitért az egykori szovjet tagköztársaságokra is, megjegyezve, hogy a „posztszovjet” terminus immáron elavulttá vált ezen köztársaságok leírásakor. Közép-Ázsia országai, elsősorban Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Üzbegisztán elszegényedtek és iszlamizálódtak, a kaukázusi köztársaságok a Nyugat geopolitikai látókörébe kerültek, Ukrajna hol a Nyugathoz, hol Oroszországhoz kerül közel, a Baltikum pedig politikai értelemben messze eltávolodott Oroszországtól.

2012.

december

18.

A Szent-Györgyi Érem átadása a Kossuth Klubban

Törőcsik Mari színművésznek ítélte oda elsőként a Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság az általa alapított Szent-Györgyi Érmet az orosz és magyar kultúra közötti élő kapcsolat formálása terén kifejtett sok évtizedes művészi tevékenységéért. Morcsányi Géza, a Magvető Kiadó igazgatója Törőcsik Marit méltatva kijelentette: ő az a művész, aki a világ összes kitüntetését megérdemli. Ikarusz busz, Glóbusz konzerv már nincs Oroszországban, de a Kölyök című DVD Törőcsik Marival orosz kiadásban ma is kapható, "mert a világban mégiscsak rend van". Törőcsik Mari köszöntésében Tompos Kátya is szerepet vállalt, egy cigány és egy orosz népdal érzelmes előadásával.

Az eseményről a magyar írott és elektronikus sajtó – többek között az MTI, az ATV, az Inforádió, a hvg.hu – részletesen beszámolt, az MTI hírét – mások mellett – átvette a nepszava.hu, a magyarhirlap.hu, az echotv.hu, a vajdasag.ma és a hirek.ma.

A Társaság kulturális alelnöke közreműködésével – a már bemutatott programok mellett – került sor 2012 októberében az orosz honfitársak által Kaposváron szervezett hagyományos Orosz Művészeti Fesztiválra fiatal magyar művészek részvételére, valamint novemberben – a Rákoshegyi Bartók Zeneházban szervezettJevgenyij Nyesztyerenko mesterkurzus létrejöttének támogatására. A Társaság szervezési és kulturális alelnökének gondozásában zajlott le 2012 márciusában a Magyarországon vendégszereplő Mojszejev Táncegyüttes megalakulásának 75. évfordulójának megünneplése műsoros est keretében.

B) Együttműködés a magyarországi orosz külképviseletekkel, a magyarországi orosz közösség szervezeteivel

Továbbra is folyamatos az együttműködés a budapesti Orosz Kulturális Központtal (OKK), amelyről a közös rendezvények, illetve az egymás rendezvényein történő részvétel is tanúskodik. A Társaság tagjai intézményes formában bekerültek az OKK rendezvény-értesítési listájába, ami lehetővé teszi, hogy minden tagunk időben értesüljön a Központ programjairól.

Társaságunk tagjai hagyományosan részt vesznek a II. világháború befejeződése alkalmából rendezett koszorúzásokon a Szabadság téren és a Kerepesi úti temetőben, illetve meghívottjai a budapesti orosz nagykövetség különböző rendezvényeinek.

Folyamatos a kapcsolat a Magyarországon élő orosz közösség képviselőivel. A Társaság képviselteti magát a „az orosz honfitársak országos konferenciáin”, illetve egyéb rendezvényeken, és szakmai-szervezési kérdésekben is rendszeres a párbeszéd.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a beszámoló elfogadása az Elnökség működéséről és a Társaság tevékenységéről.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a mellékelt határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március 8.

Szvák Gyula s.k.

Melléklet

az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről szóló előterjesztéshez

STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉS

az Elnökség 2012. évi tevékenységéről

Az Elnökség ülésének időpontja

Az ülésen

megtárgyalt napirendek száma

meghozott érdemi döntések száma

2012. január 18.

2

6

 

2012. március 12.

4

4

 

2012. június 11.

4

5

 

2012. szeptember 3.

2

4

 

2012. október 8.

3

4

 

2012. november 12.

4

4

 

Ülések száma összesen:

Megtárgyalt napirendek száma összesen:

Meghozott érdemi döntések száma összesen:

6

19

27

Az Elnökség által létrehozott eseti munkacsoportok

 

létrehozásának időpontja

tagjai

feladata

2012. szeptember 3.

Gémesi Ferenc elnök, Alpáriné Salga Ilona tag, Rózsa István tag

a Társaság és a Nemzetek Háza között a Társaság székhelyének helyet adó ingatlan használata tárgyában született megállapodások és egyéb dokumentumok vizsgálata

2012. október 8.

Gémesi Ferenc elnök, Alpáriné Salga Ilona tag, Rózsa István tag

a Társaság működésével kapcsolatosan ellátandó feladatok összegzése (feladatkataszter összeállítása)

2012. október 8.

Gémesi Ferenc elnök, Alpáriné Salga Ilona tag, Rózsa István tag

a Társaság jogelődje 1990. évi vagyonátruházása során átadott vagyon lehetőség szerinti teljes körű felmérése, ide értve a használatában, kezelésében volt ingatlanok sorsát is

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat

az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről

szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Elnökség 2012. évi működéséről és a Társaság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vissza