Jegyzőkönyv a Társaság Közgyűlésének 2011. szeptember 24-ei üléséről

Az elnök köszönti a jelenlévőket, és a regisztrációs adatok alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés még nem határozatképes. Az elnök egyidejűleg – hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. pontjának harmadik bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.00 órai kezdettel, változatlan napirenddel hívta össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes,szünetet rendel el 11.00 óráig.

JEGYZŐKÖNYV

 

a Társaság Közgyűlésének 2011. szeptember 24-ei üléséről

Az ülés helye: 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

 

Az ülés kezdete: 10.00 óra

 

Az ülést vezeti: dr. Szvák Gyula, a Társaság elnöke

 

Jegyzőkönyvvezető: Gyóni Gábor, a Társaság Elnökségének tagja

 

 

I. Az elnök köszönti a jelenlévőket, és a regisztrációs adatok alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés még nem határozatképes. Az elnök egyidejűleg – hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. pontjának harmadik bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.00 órai kezdettel, változatlan napirenddel hívta össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes,szünetet rendel el 11.00 óráig.

 

 

II. Az elnök 11.00 órakor a halasztott Közgyűlést megnyitotta és megállapította annak Alapszabály szerinti határozatképességét, majd szavazásra tette fel a napirendet.

 

A napirendhez kiegészítő javaslat nem érkezett, és azt a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.

 

Az elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag Gyóni Gábort jelölte ki jegyzőkönyvvezetőnek és Parizán Ildikót – az elnök és a jegyzőkönyvvezető mellett – a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

 

Az elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztotta a mandátumbizottság elnökének Solcz Évát, tagjainak Bodrogi Ferencnét és Rózsa Istvánt.

 

A mandátumbizottság bejelentette, hogy a mandátumok megvizsgálása után a jelenlévő tagok száma 51 fő.

 

III. Az elnök ismertette az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Az elnök expozéjában kitért arra, hogy több éve folyik közös gondolkodás a Társaság jövőjéről, amely munka az elmúlt két évben gyorsult fel, amikor is különböző fórumokon és keretekben tekintette át a tagság a Társaság előtt álló legfontosabb feladatokat és a leghatékonyabbnak gondolt megoldási javaslatokat.

 

 

 

Az előkészítő tevékenység részeként a személyes beszélgetésekből, konzultációkból és javaslatokból kirajzolódó koncepciót ez év első felében megvitatta a Társaság Elnöksége, és elkészítette az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát, amelyet a Közgyűlés elé terjesztett.

 

Az elnök kiemelte, hogy a Társaság hat és fél évtizedes története és tevékenysége alátámasztja, hogy a magyar és az orosz nép közötti együttműködés erősítésében kimagasló szerepe van a kultúrának, a művelődésnek. Hagyománytiszteletből és a jövő iránti felelősségérzetből kiindulva javasolja azt az Elnökség, hogy jelenjen meg a Társaság tevékenységének gerincét jelentő művelődési szerep az elnevezésben és – visszatérve ezzel az alapításkori időszakhoz is – így a társaság elnevezése kibővülve legyen „Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság”.

 

Az elnök kitért arra, hogy az Elnökség által benyújtott módosítások három nagy területet ölelnek fel. Egyrészt magukban foglalják azokat a felvetéseket, amelyek a tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatosan az elmúlt időszakban megfogalmazódtak, másrészt tartalmazzák a közhasznúsággal kapcsolatosan szükséges szabályozást, harmadrészt az Elnökség tevékenységének hatékonyabbá tételét célozzák. Emellett a javaslat tartalmaz több pontosítást, amely az időközben végbement jogszabály-változások miatt vált szükségessé. Az elnök hangsúlyozat azon meggyőződését, hogy a több éve megkezdett közös gondolkodás a Társaság jövőjéről, aminek egyik állomása az Alapszabály módosítása, nemcsak hatékonyabbá és eredményesebbé, hanem befogadóbbá és erősebbé is teszi a szervezetet, amely méltán tölt be fontos szerepet a magyar-orosz kapcsolatokban.

 

Az elnök bejelentette, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot olyan koncepcionális kérdésnek tekinti, amely egyben egyfajta bizalmi szavazás is az elnök és az Elnökség munkájával és az általuk megvalósított koncepcióval kapcsolatosan.

 

A Közgyűlés tagjai hozzászólásukban támogatták az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot, külön is kitérve a tagfelvétellel kapcsolatos kérdésekre, a közhasznúsághoz szükséges kötelező elemekre és azok tartalmára. Támogatólag beszéltek a hozzászólók a Társaság nevének kibővítésére vonatkozó javaslatról is.

 

Több felszólaló részéről megfogalmazódott, hogy a közhasznúság részeként szerepeltetni javasolt „euroatlanti integráció előmozdítása” annak nem azonos értelmezési tartománya miatt érzékenységet sérthet egyes orosz partnerszervezetekben, ezért annak elhagyását javasolták.

 

Az elnök erre figyelemmel javasolta, hogy a II. Cikk (3) bekezdés d) pontjából maradjon el az „euroatlanti integráció előmozdítása” szövegrész.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 49 (negyvenkilenc) igen szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett támogatta, hogy a Társaság neve bővüljön ki a művelődési jelzővel és a következőre változzon: „Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság”.

 

Az elnök által javasolt módosítással a Közgyűlés az Alapszabály módosítását nyílt szavazással, 49 (negyvenkilenc) igen szavazattal, 2 (kettő) tartózkodás mellett elfogadta.

 

 

 

 

IV. Az elnök javasolta, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, figyelemmel arra, hogy a módosított Alapszabály ilyen szabályzatot nem ismer.

 

A javaslatot az elnök vitára bocsátotta, amely során más javaslat nem fogalmazódott meg.

 

Az elnök egyidejűleg bejelentette, hogy a Közgyűlés Ügyrendjének tervezetét a soron következő Közgyűlésre beterjeszti.

 

A Közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a Társaság korábbi Alapszabálya alapján megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatot.

 

 

V. Az elnök ismertette az Alapszabály-módosítással összefüggésben szükségessé váló egyes személyi kérdésekkel kapcsolatos javaslatokat. Bejelentette, hogy az Alapszabály-módosítással megszűnt a titkári és a gazdasági felelősi funkció, és létrejött a főtitkári tisztség, valamint eggyel nőtt az alelnökök száma. Mindezek fényében az Elnökség javaslatát ismertetve kezdeményezte, hogy a Közgyűlés mentse fel megszűnt tisztsége alól Alpáriné Salga Ilonát és Gémesi Ferencet, egyidejűleg pedig válassza meg az új alelnöki funkcióra Alpáriné Salga Ilonát, míg a főtitkári tisztségre Gémesi Ferencet a jelenlegi Elnökség megbízatásával megegyező időre.

 

Az elnök felhívására a Közgyűlés tagjaitól más jelölés nem érkezett.

 

Az elnök jelezte, hogy az Alapszabály szerint a személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani, amelynek lebonyolításához választási bizottságot javasolt felállítani.

 

Az elnök javaslatára a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag a választási bizottság elnökének Dr. Márkus Sándort, tagjainak Thuróczy Lászlónét és Kónyári Tóth Rózsát megválasztotta.

 

Az elnök elrendeli a szavazólapok kiosztását, majd a szavazás idejére szünetet rendelt el.

 

A szavazás befejeztével az elnök a Közgyűlés ülését újra megnyitotta, és felkérte a választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.

 

A választási bizottság elnöke bejelentette, hogy a jelenlévő 51 tagból szavazatot adott le 47 tag, amelyből 47 érvényes, 0 érvénytelen.

 

A titkos szavazás eredményeképpen a Közgyűlés egyhangúlag felmentette (visszahívta) korábbi tisztségéből Alpáriné Salga Ilonát és Gémesi Ferencet, egyidejűleg Alpáriné Salga Ilonát 47 (negyvenhét) igen szavazattal a Társaság alelnökének, Gémesi Ferencet 46 (negyvenhat) igen szavazattal és 1 (egy) ellenszavazattal a Társaság főtitkárának megválasztotta a hivatalban lévő Elnökség megbízatásával megegyező időre.

 

 

 

 

 

VI. A Különfélék között az elnök ismertette a Társaság jelképe (logója) vonatkozásában végzett munkát és bemutatta az Elnökség által előzetesen már megtekintett változatokat.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag úgy határozott, hogy a bemutatott változatok közül a Társaság jelképéül (logójául) a jegyzőkönyv mellékletében szereplő változatot választja ki.

 

 

Az elnök – kérdésre válaszolva – ismertette a Társaság orosz partnerszervezetével és annak működésével kapcsolatos körülményeket.

 

 

VII. Az elnök az ülést 13. 20-kor bezárta.

 

 

 

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2011. évi szeptember hó 30. napján.

 

 

 

Készítette:

 

 

 

(Gyóni Gábor)

jegyzőkönyvvezető

 

Hitelesítette:

(Parizán Ildikó)

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

(Dr. Szvák Gyula)

elnök

 

 

Vissza