Közgyűlés február 4-én!

2012. február 4-én (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívom. A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 9.30órától 10.00 óráig van lehetőség regisztrációra, amelynek során aláírás ellenében a Társaság tagjai megkapják a szavazáshoz szükséges regisztrációs lapot.

M E G H Í V Ó

 

a Társaság Közgyűlésének ülésére

 

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését

 

2012. február 4-én (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívom.

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 9.30órától 10.00 óráig van lehetőség regisztrációra, amelynek során aláírás ellenében a Társaság tagjai megkapják a szavazáshoz szükséges regisztrációs lapot.

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy –az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.00órai kezdettel, változatlan napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

                                                               

Az ülés helye: Nemzetek Háza 1062 Budapest, Bajza u. 54. I. em. 1/a.

 

Az ülés tervezett napirendje:

 

1. Javaslat a Társaság Alapszabályának módosítására

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

2. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjére

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

3. Beszámoló az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Előadó: Storcz Éva, az Ellenőrző Bizottság elnöke

 

5. A 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

6. Beszámoló a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2012. évi költségvetés megállapítására

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

7. Javaslat Szent-Györgyi Emlékérem alapítására

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

8. Különfélék

 

 

 

Az előterjesztések elérhetőek a Társaság honlapján (www.mobt.hu),megtekinthetőek a Társaság székhelyén (Nemzetek Háza 1062 Budapest, Bajza u. 54. I. em. 1/a.), illetve a regisztrációra nyitva álló időben (2012. február 4-én 9.30 órától 10.00óráig) a Közgyűlés helyszínén.

 

 

Kérem a Társaság tagjait, hogy részvételi szándékukat vagy távolmaradásukat az ülést megelőzően jelezzék a 0630 377 00 90-es számon vagy a rozsa.istvan71@chello.hu címen.

Budapest, 2012. január 18.

SzvákGyula s.k.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

az Alapszabály módosításáról

Budapest, 2012. január
Előterjesztés

 

Az Alapszabály módosítására

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály 2011. szeptember 24-én elfogadott átfogó módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az eljáró Fővárosi Bíróság 11.Pk.6l.047/1989/11. számon meghozott végzésében – 45 napon belül – hat elem kapcsán kérte az Alapszabály kiegészítését. Az Elnökség a bírósági kezdeményezés alapján elkészített módosítási javaslatot megvitatta és támogatólag a Közgyűlés elé terjeszti.

A bíróság által kért módosítások részint technikai jellegűek (pl. a közgyűlési meghívó tartalma, a határozatok nyilvántartásának és közlésének formai elemei), részint tovább erősítik azokat az elemeket, amelyeket a szeptemberi Alapszabály-módosítás során célul tűztünk (pl. összeférhetetlenség még szigorúbb szabályozása).

Az Elnökség javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításával a bírósági felhívásnak a következők szerint tegyen eleget:

 1. Egészüljön ki az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a közgyűlési meghívóban ismertetni kell a napirendet is.
 2. Módosuljon a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a Közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye.
 3. Egészüljön ki a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.
 4. Módosuljon az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdése, valamint egészüljön ki a Cikk új (5) bekezdéssel az összeférhetetlenségre vonatkozó törvényhely beidézésével.
 5. Egészüljön ki az Alapszabály VII. Cikk (4) bekezdése azzal, hogy a Társaság befektetési tevékenységet nem végez.
 6. Kerüljön törlésre a X. Cikk (4) bekezdéséből a Társaság érdekei veszélyeztetésére történő utalás.

A szövegszerű módosítási javaslatot a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

GémesiFerenc s.k.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2012. (…) KGY határozat

 

a Társaság Alapszabályának módosításáról

 1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát.
 2. A Közgyűlés megbízza a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy gondoskodjanak a Fővárosi Bíróság 11.Pk.6l.047/1989/11. számú végzése szerinti határidőn belül az Alapszabály-módosítás és a szükséges dokumentumok bíróság számára történő benyújtásáról.

Melléklet a …./2012. (…) KGY határozathoz

I/1.Az Alapszabály III/A. Cikk (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(1) (…)Ugyancsak köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

I/2.Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének felvezető szövege a következőképpen módosul:

„(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki”

I/3.Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének a) pontja a következőképpen módosul:

 

[(3)Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„a) a Közgyűlés tisztséget betöltő tagja, illetve az Elnökség tagja,”

I/4. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének c) pontja a következőképpen módosul:

 

[(3)Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást – ha jogszabály másként rendelkezik, illetve”

I/5.Az Alapszabály III/A. Cikke a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évbenlegalább egy évig –,

a)     amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d)     amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.”

 

 

II.Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább nyolc nappal megelőzően megküldött, a napirendet is tartalmazó írásos meghívóval.Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést jogszabály rendelkezése alapján össze kell hívni.”

III. Az Alapszabály VII. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(4) A Társaság gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.”

 

IV. Az Alapszabály X. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye. A vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.”

V.Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdésében hatályát veszti a „külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti a Társaság érdekeit. A betekintés” szövegrész.

VI. Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(6) A 2007.március 24-én, módosított Alapszabály módosítását a Társaság 2011. szeptember 24-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2011. szeptember 24-én hatályba léptek majd 2011. szeptember 24-én módosítottAlapszabály módosítását a Társaság 2012. február 4-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2012. február 4-én hatályba léptek.

 ELŐTERJESZTÉS                           

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a beszámoló elfogadása az EllenőrzőBizottság tevékenységéről.

Az Ellenőrző Bizottság – a korábbi évek gyakorlata szerint – számol be a Közgyűlésnek az éves munkáról.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozóhatározati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Storcz Éva s.k.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2012. (…) KGY határozat

 

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdési) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a beszámoló elfogadása az Elnökség működéséről és a Társaság tevékenységéről.

Az Elnökség – a korábbi évek gyakorlata szerint – számol be a Közgyűlésnek az éves munkáról.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Szvák Gyula s.k.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2012. (…) KGY határozat

 

az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Elnökség2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

Szent-Györgyi Emlékérem alapításáról

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

Szent-Györgyi Emlékérem alapításáról

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV.Cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság elismeréseinek megalapítása, és azok odaítélési rendjének meghatározása.

Az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek,hogy a Társaság elismeréseként alapítsa meg a Szent-Györgyi Emlékérmet, és határozza meg odaítélésnek rendjét, megemlékezve a Társaság jogelődjét 1945-ben megalapító, Nobel-díjas és Kossuth-díjas magyar tudósról, Szent-Györgyi Albertről.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Szvák Gyula s.k.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

a 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

a 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejénekmegállapításáról

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés h) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tagdíj és annak befizetési határideje évenkénti megállapítása.

Az Elnökség – az Ellenőrző Bizottsággal is konzultálva – azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2012. évi tagdíj

a)     összegét havi 200.-Ft-ban,

b)     befizetésének határidejét 2012. június 30-ában

állapítsa meg.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Szvák Gyula s.k.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

a Közgyűlés Ügyrendjénekmegállapításáról

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

a Közgyűlés Ügyrendjének megállapításáról

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés j) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Közgyűlés ügyrendjének megalkotása.

A szeptember 24-ei ülésen tett bejelentés alapján az Elnökség elkészítette és beterjeszti a Közgyűlés működésének részletszabályait tartalmazó ügyrend-tervezetet. A tervezet összefoglalja az eddigi közgyűlési működés tapasztalatait és figyelemmel van a hatékony és átlátható működéssel kapcsolatos igényekre, továbbá a közhasznú szervezetek tevékenységével kapcsolatos előírásokra is.

A könnyebb kezelhetőség kedvéért az ügyrend az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel egybe szerkesztve készült el.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozóhatározati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Gémesi Ferenc s.k.

 

 A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

 

KÖZGYŰLÉSÉNEK

 

 

Ü G Y R E N DJ E*

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Közgyűlése az Alapszabály IV. cikk (2)bekezdésének j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a IV. cikk (10) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel,ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

 

 

I. FEJEZET

 

A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE

 

 

1. A Közgyűlés feladat- és hatásköre

 

ASZ IV. cikk (2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

   a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,

   b) a Társaság tisztségviselőinek, valamint ellenőrző bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása,

   c) a Társaság tisztségviselőinek, valamint ellenőrző bizottsága elnökének és tagjainak felmentése (visszahívása),

   d) a tiszteletbeli elnöki cím adományozásaés visszavonása,

   e) a Társaság tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása,

   f) a Társaság elismeréseinek megalapítása,és azok odaítélési rendjének meghatározása,

   g) a Társaság jelképeinek és azok használatának meghatározása,

   h) a tagdíj és annak befizetési határideje évenkénti megállapítása,

   i) az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolói, az éves költségvetés és a számviteli beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása,

   j) saját ügyrendjének megalkotása,

   k) a Társaság más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,

   l) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.

 

(10) A Közgyűlés ügyrendjében határozza meg különösen:

   a) működésének részletszabályait,

   b) a kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések előkészítésének rendjét.

 

 

 

 

 

2. A Közgyűlés összehívása

 

ASZIV. cikk (1) A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve,melyet szükség szerint, de évente legalább egyszer kell összehívni, és a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen szavazati jog a rendes tagokat illeti meg. A Közgyűlésen a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább nyolc nappal megelőzően megküldött, a napirendet is tartalmazó írásos meghívóval. Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban, az ok és a célmegjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést jogszabály rendelkezése alapján össze kell hívni.

 

(4) A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés határozat képességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok 50 százaléka+1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén legkésőbb az eredeti időponthoz képest tizenöt napon belüli időpontra a Közgyűlést azonos napirenddel újra össze kell hívni, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban ki kell térni a tagok távolmaradásából fakadó következményekre, és meg kell jelölni a határozatképtelenség esetén újra összehívandó Közgyűlés időpontját.

 

 

1.§ (1) A Közgyűlés üléseit az Elnökség – az ügyrendjében meghatározottak szerint – készíti elő és szervezi olyan módon, hogy a Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatáskörét megfelelő módon gyakorolni tudja.

(2) A Közgyűlés ülését – indokolt esetben – több egymást követő ülésnapra is össze lehet hívni.

2.§ (1) A Közgyűlés ülését összehívását célzó meghívóban szerepelnie kell:

a)     a Közgyűlés tervezett időpontjának és pontos helyének,

b)     a tagok közgyűlési regisztrációja kezdeti és záróidőpontjának,

c)     a tervezett napirendi pontoknak és azok előadóinak,

d)     az (5) bekezdés szerinti javaslatoknak és az arra vonatkozó álláspontnak,

e)     a tanácskozási joggal meghívottak körének,

f)      tájékoztatásnak a határozatképtelenség esetén követendő eljárásról, valamint

g)     az esetleges távolmaradás bejelentési módjának.

(2) Az írásos meghívó mellett az elektronikus címmel rendelkező személyeknek ameghívót elektronikus levélben is meg kell küldeni.

(3) A meghívóval egyidejűleg meg kell küldeni az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, ezek hiányában jelezni kell, hogy a napirendi pont megtárgyalására helyszíni kiosztású írásos vagy szóbeli előterjesztés alapján kerül sor.

(4) Azoknak a napirendeknek az írásos anyagát, amelyet a tagok korábban már megkaptak, nem kell ismételten megküldeni, de a meghívóban a napirendi pontnál erre utalni kell.

(5) A meghívóban feltüntetni azokat a javaslatokat, amelyeket a tagok a Közgyűlést megelőzően 30 nappal az Elnökséghez eljuttatnak, külön jelezve, amelyeknek a napirendre vételét javasolja az Elnökség, és azokat is, amelyeknek a napirendrevételét nem javasolja. A meghívóval egyidejűleg kell megküldeni – ha ilyenek vannak – az ilyen módon kezdeményezett napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket is.

(6) A Közgyűlés nyilvánosságának biztosítása érdekében a főtitkár gondoskodik a meghívónak – annak kiküldésével egyidejűleg – a Társaság honlapján történő közzétételéről.

3.§ (1) A Közgyűlés összehívására vonatkozó tagi kezdeményezést(Alapszabály IV. cikk (3) bekezdés) írásban, a kezdeményezők aláírásával ellátva kell eljuttatni az Elnökséghez, amiben meg kell jelölni a kezdeményezett napirendi pont(ok) előadóját vagy előadóit, és – ha ilyen van – csatolni kell a kiküldendő írásos előterjesztést.

(2) Az így összehívott Közgyűlés esetén is a 2.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, azzal az eltéréssel, hogy a kezdeményezett napirendi pontok előadója a kezdeményezésben szereplő tag vagy tagok.

4. § (1) Közgyűlési előterjesztést bármely tag írásban kezdeményezhet az Elnökségnél.

(2) A Közgyűlés ülésén önálló napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.

(3) Az előterjesztések formai követelményeit jelen Ügyrend mellékletehatározza meg.

5.§ (1) A Közgyűlés ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni:

a)     a tiszteletbeli tagokat,

b)     a pártoló tagokat,

(2) A Közgyűlés ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatja az elnök azokat a személyeket, akiknek jelenlétét az adott napirendnél indokoltnak tartja.

(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére a meghívóval együtt valamennyi előterjesztést meg kell küldeni, az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére csak az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni.

 

3. Közgyűlés megnyitása, a napirend elfogadása

 

6.§ (1) A Közgyűlésülésének kezdetét megelőzően a Közgyűlés helyszínén a regisztrációra nyitvaálló időben, amelynek tartama nem lehet kevesebb, mint 30 perc, a mandátumbizottság aláírás ellenében minden tagnak átadja a hitelesített regisztrációs lapot. A mandátum bizottság 3 tagú, 1 tagját az Elnökség, 2 tagját az EllenőrzőBizottság a Közgyűlés ülését legalább 8 nappal megelőzően megtartott együttesülésén jelöli ki. A mandátum bizottság elnöke az Elnökség által jelölt tag.

(2) A mandátum bizottság a regisztráció lezárultával tájékoztatja a levezető elnököt a jelen lévő tagok számáról.

 

7. § (1) Ha az ülés kezdetekor a levezető elnökmegállapítja a határozatképtelenséget, akkor az ülést nem nyitja meg.

(2) Amennyiben a meghívóban az újra összehívott Közgyűlés időpontjául a határozatképtelennek bizonyult ülésnapja és ugyanaz a helyszín szerepel, úgy a levezető elnök bejelenti, milyen feltételekkel válik határozatképessé a Közgyűlés, majd ezen feltételekbekövetkezte esetén az ülést megnyitja.

 

8. § (1) A Közgyűlés napirendjére az elnök a meghívóban tesz javaslatot.

(2) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

(3) A meghívóban szereplő, de az elnök által napirendre venni nem javasolt előterjesztések napirendre vételéről, illetve a meghívóban nem szereplő napirendi javaslatról a Közgyűlés külön határoz.

(4) A napirendet az előterjesztő legkésőbb a határozathozatalt megelőzően visszavonhatja.

(5) A Társaság tagja a meghívóban nem szereplő napirendi pont megvitatását is kérheti. A kezdeményezés elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt. Az így megvitatni javasolt napirendi pont tartalmát és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot a kezdeményezés megfogalmazója ismerteti.

(6) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a)      Alapszabály vagy más, aKözgyűlés hatáskörébe tartozó szabályozás megalkotása, módosítása,

b)      a Közgyűlés döntését kezdeményező írásos előterjesztések (előzetesen megküldött és indokolt esetben helyszíni kiosztású),

c)      különfélék (tájékoztatók,bejelentések).

(7) A Különfélék napirend alatt kell megtárgyalni – amennyiben másként nem megoldható – azokat az előterjesztéseket, amelyek aKözgyűlés döntését igénylik, de sürgős voltuk miatt azokhoz írásos előterjesztés nem készülhetett. Ugyancsak a Különfélék napirendi pont alatt számol be az Elnökség a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

(8) A Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett testületek és tisztségviselők Alapszabály szerinti beszámolására kizárólag írásban kerülhet sor, amely előterjesztés nem tárgyalható helyszíni kiosztásúként.

4. A Közgyűlés ülésének vezetése és az ülések rendje

ASZ IV. cikk (6) A Közgyűlésen a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, ennek hiányában a főtitkár elnököl. Ha az elnök nem jelölt ki ülésvezetőt, és a főtitkár sincs jelen, illetve ha a Közgyűlés napirendjén az elnök megválasztása vagy visszahívása szerepel, akkor az ülést vezetőt (levezető elnök) a Közgyűlés tagjai közül az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerűszótöbbséggel választják meg.

 

 

9.§ A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, de az ülésmenetét nem zavarhatja, és a napirend tárgyalásakor csak abban az esetben szólalhat fel, ha erre az ülésvezető engedélyt ad.

10. § (1) Az ülést a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök vagy a főtitkár, illetve az Alapszabály szerinti levezető elnök (a továbbiakban együtt: levezető elnök) vezeti, akinek a munkáját a főtitkár segíti.

(2) Az ülést a levezető elnök nyitja meg, megállapítja a jelen lévők számát és az ülés határozatképességét.

(3) A Közgyűlés ülésén mindenjelen lévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. Az ülésen nem megengedett különösen:

a)     a mobiltelefon, illetve egyéb elektronikus kommunikációs eszköz használata, kivéve az előterjesztések elektronikus megjelenítésére alkalmas eszköz használatát,

b)     a napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb nyomtatványok olvasása,

c)     az ülés rendjét zavaró magánbeszélgetések folytatása.

(4) A levezető elnök gondoskodik a Közgyűlés rendjének fenntartásáról.

(5) A tanácskozás rendjénekmegtartása érdekében a levezető elnök:

a)a tárgytól eltérő, a felszólalásra megengedett időt túllépő, illetve az ülést egyéb módon zavaró felszólalót figyelmezteti, súlyos esetben megvonja tőle a szót. Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását súlyosan nehezíti, vagy lehetetlenné teszi, a levezető elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja, vagy felszólíthatja a rendzavarót – a Társaság tagjának kivételével – az ülésterem elhagyására.

b)rendre utasítja azt a tagot,aki a Közgyűlés tekintélyét sértő kifejezést használ, vagy magatartást tanúsít.

(6) A levezető elnök szünetet rendelhet el, a szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

 

11. § (1) A Közgyűlés ülésén megjelenő hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet.

(2) A megjelent hallgatóságot a tanácskozás rendjének bármilyen módon történő megzavarása esetén a levezető elnök rendreutasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén felszólíthatja az ülésterem elhagyására.

 

12. § (1) A levezető elnök minden napirendi pont felett vitát nyit. Nem nyit vitát a tájékoztató jellegű napirendek esetében.

(2) A Közgyűlés ülésén napirendenként elsőként az adott napirendi pont előadóját, őt követően az Elnökség tagját, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagját, majd a hozzászólni kívánó tagokat illeti meg a szó. A napirend előadóját a vita lezárását követőena zárszó joga is megilleti.

 

5. A felszólalások és hozzászólások szabályai

 

13. § A Társaság tagja napirendi pontonként egy-egy alkalommal legfeljebb 2 perces felszólalási időtartamban a vitát megelőzően az előadóhoz a témához kapcsolódóan kérdést intézhet. Az összes kérdés elhangzásaután azokra – a vita megnyitása előtt – a napirendi pont előadója válaszol legfeljebb 10 perc időtartamban. A válaszra észrevételeket tenni csak a vita megnyitását követően, a napirendhez kapcsolódó felszólalások során lehet.

 

14. § A levezető elnök felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottnak is.

 

15. § (1) Ügyrendi kérdésben a Társaság tagja napirendipontonként egy alkalommal soron kívül szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Közgyűlés vita nélkül határoz.

(2) A felszólalásnak az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kell kezdődnie, azt követheti annak indokolása, együttesen 1 perc időtartamban.

(3)Amennyiben a levezető elnök megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a hozzászólótól megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.

(4)Ügyrendi javaslat a Közgyűlés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

 

16. § (1) A Társaság tagjai és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendhez való hozzászólási szándékukat a levezető elnöknek jelzik. A felszólalásra a tagoknak a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az elnök adja meg aszót.

(2) A napirend előadójának felszólalási ideje maximum 10 perc.

(3) A tagok és más megjelentek napirendhez való hozzászólásának ideje maximum 5 perc.

(4) A napirend előadója, az elnök, az alelnökök, a főtitkár, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke a vitában soron kívül felszólalhatnak több alkalommal is.

(5)Amennyiben a felszólalás az előterjesztést érintő módosításra, kiegészítésre,pontosításra irányul (m&oacM E G H Í V Ó

 

a Társaság Közgyűlésének ülésére

 

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését

 

2012. február 4-én (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívom.

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 9.30órától 10.00 óráig van lehetőség regisztrációra, amelynek során aláírás ellenében a Társaság tagjai megkapják a szavazáshoz szükséges regisztrációs lapot.

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy –az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.00órai kezdettel, változatlan napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

                                                               

Az ülés helye: Nemzetek Háza 1062 Budapest, Bajza u. 54. I. em. 1/a.

 

Az ülés tervezett napirendje:

 

1. Javaslat a Társaság Alapszabályának módosítására

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

2. Javaslat a Közgyűlés Ügyrendjére

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

3. Beszámoló az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

4. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Előadó: Storcz Éva, az Ellenőrző Bizottság elnöke

 

5. A 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapítása

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

6. Beszámoló a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2012. évi költségvetés megállapítására

Előadó: Gémesi Ferenc főtitkár

 

7. Javaslat Szent-Györgyi Emlékérem alapítására

Előadó: Szvák Gyula elnök

 

8. Különfélék

 

 

 

Az előterjesztések elérhetőek a Társaság honlapján (www.mobt.hu),megtekinthetőek a Társaság székhelyén (Nemzetek Háza 1062 Budapest, Bajza u. 54. I. em. 1/a.), illetve a regisztrációra nyitva álló időben (2012. február 4-én 9.30 órától 10.00óráig) a Közgyűlés helyszínén.

 

 

Kérem a Társaság tagjait, hogy részvételi szándékukat vagy távolmaradásukat az ülést megelőzően jelezzék a 0630 377 00 90-es számon vagy a rozsa.istvan71@chello.hu címen.

Budapest, 2012. január 18.

SzvákGyula s.k.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

az Alapszabály módosításáról

Budapest, 2012. január
Előterjesztés

 

Az Alapszabály módosítására

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály 2011. szeptember 24-én elfogadott átfogó módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az eljáró Fővárosi Bíróság 11.Pk.6l.047/1989/11. számon meghozott végzésében – 45 napon belül – hat elem kapcsán kérte az Alapszabály kiegészítését. Az Elnökség a bírósági kezdeményezés alapján elkészített módosítási javaslatot megvitatta és támogatólag a Közgyűlés elé terjeszti.

A bíróság által kért módosítások részint technikai jellegűek (pl. a közgyűlési meghívó tartalma, a határozatok nyilvántartásának és közlésének formai elemei), részint tovább erősítik azokat az elemeket, amelyeket a szeptemberi Alapszabály-módosítás során célul tűztünk (pl. összeférhetetlenség még szigorúbb szabályozása).

Az Elnökség javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításával a bírósági felhívásnak a következők szerint tegyen eleget:

 1. Egészüljön ki az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a közgyűlési meghívóban ismertetni kell a napirendet is.
 2. Módosuljon a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a Közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye.
 3. Egészüljön ki a X. Cikk (3) bekezdése azzal, hogy a vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.
 4. Módosuljon az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdése, valamint egészüljön ki a Cikk új (5) bekezdéssel az összeférhetetlenségre vonatkozó törvényhely beidézésével.
 5. Egészüljön ki az Alapszabály VII. Cikk (4) bekezdése azzal, hogy a Társaság befektetési tevékenységet nem végez.
 6. Kerüljön törlésre a X. Cikk (4) bekezdéséből a Társaság érdekei veszélyeztetésére történő utalás.

A szövegszerű módosítási javaslatot a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

GémesiFerenc s.k.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2012. (…) KGY határozat

 

a Társaság Alapszabályának módosításáról

 1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát.
 2. A Közgyűlés megbízza a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy gondoskodjanak a Fővárosi Bíróság 11.Pk.6l.047/1989/11. számú végzése szerinti határidőn belül az Alapszabály-módosítás és a szükséges dokumentumok bíróság számára történő benyújtásáról.

Melléklet a …./2012. (…) KGY határozathoz

I/1.Az Alapszabály III/A. Cikk (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„(1) (…)Ugyancsak köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.”

I/2.Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének felvezető szövege a következőképpen módosul:

„(3) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki”

I/3.Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének a) pontja a következőképpen módosul:

 

[(3)Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„a) a Közgyűlés tisztséget betöltő tagja, illetve az Elnökség tagja,”

I/4. Az Alapszabály III/A. Cikk (3) bekezdésének c) pontja a következőképpen módosul:

 

[(3)Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki]

„c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást – ha jogszabály másként rendelkezik, illetve”

I/5.Az Alapszabály III/A. Cikke a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évbenlegalább egy évig –,

a)     amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d)     amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.”

 

 

II.Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább nyolc nappal megelőzően megküldött, a napirendet is tartalmazó írásos meghívóval.Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést jogszabály rendelkezése alapján össze kell hívni.”

III. Az Alapszabály VII. cikk (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„(4) A Társaság gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.”

 

IV. Az Alapszabály X. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók és ellenzők számaránya, ha lehet személye. A vezető szervek határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni kell és a Társaság internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.”

V.Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdésében hatályát veszti a „külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti a Társaság érdekeit. A betekintés” szövegrész.

VI. Az Alapszabály X. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

(6) A 2007.március 24-én, módosított Alapszabály módosítását a Társaság 2011. szeptember 24-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2011. szeptember 24-én hatályba léptek majd 2011. szeptember 24-én módosítottAlapszabály módosítását a Társaság 2012. február 4-én megtartott Közgyűlése hagyta jóvá, és a módosítások 2012. február 4-én hatályba léptek.

 ELŐTERJESZTÉS                           

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a beszámoló elfogadása az EllenőrzőBizottság tevékenységéről.

Az Ellenőrző Bizottság – a korábbi évek gyakorlata szerint – számol be a Közgyűlésnek az éves munkáról.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozóhatározati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Storcz Éva s.k.

 


 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2012. (…) KGY határozat

 

az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdési) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a beszámoló elfogadása az Elnökség működéséről és a Társaság tevékenységéről.

Az Elnökség – a korábbi évek gyakorlata szerint – számol be a Közgyűlésnek az éves munkáról.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Szvák Gyula s.k.

 


 

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2012. (…) KGY határozat

 

az Elnökség 2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Elnökség2011. évi működéséről és a Társaság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

Szent-Györgyi Emlékérem alapításáról

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

Szent-Györgyi Emlékérem alapításáról

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV.Cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság elismeréseinek megalapítása, és azok odaítélési rendjének meghatározása.

Az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek,hogy a Társaság elismeréseként alapítsa meg a Szent-Györgyi Emlékérmet, és határozza meg odaítélésnek rendjét, megemlékezve a Társaság jogelődjét 1945-ben megalapító, Nobel-díjas és Kossuth-díjas magyar tudósról, Szent-Györgyi Albertről.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Szvák Gyula s.k.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

a 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

a 2012. évi tagdíj összegének és befizetési határidejénekmegállapításáról

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés h) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tagdíj és annak befizetési határideje évenkénti megállapítása.

Az Elnökség – az Ellenőrző Bizottsággal is konzultálva – azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2012. évi tagdíj

a)     összegét havi 200.-Ft-ban,

b)     befizetésének határidejét 2012. június 30-ában

állapítsa meg.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Szvák Gyula s.k.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

a Közgyűlésnek

 

 

 

a Közgyűlés Ügyrendjénekmegállapításáról

Budapest, 2012. január

 

Előterjesztés

 

a Közgyűlés Ügyrendjének megállapításáról

Az előterjesztés elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk(7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2)bekezdés j) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Közgyűlés ügyrendjének megalkotása.

A szeptember 24-ei ülésen tett bejelentés alapján az Elnökség elkészítette és beterjeszti a Közgyűlés működésének részletszabályait tartalmazó ügyrend-tervezetet. A tervezet összefoglalja az eddigi közgyűlési működés tapasztalatait és figyelemmel van a hatékony és átlátható működéssel kapcsolatos igényekre, továbbá a közhasznú szervezetek tevékenységével kapcsolatos előírásokra is.

A könnyebb kezelhetőség kedvéért az ügyrend az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel egybe szerkesztve készült el.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozóhatározati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

 

 

Gémesi Ferenc s.k.

 

 A MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG

 

KÖZGYŰLÉSÉNEK

 

 

Ü G Y R E N DJ E*

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Közgyűlése az Alapszabály IV. cikk (2)bekezdésének j) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a IV. cikk (10) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel,ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

 

 

I. FEJEZET

 

A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE

 

 

1. A Közgyűlés feladat- és hatásköre

 

ASZ IV. cikk (2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

   a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,

   b) a Társaság tisztségviselőinek, valamint ellenőrző bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása,

   c) a Társaság tisztségviselőinek, valamint ellenőrző bizottsága elnökének és tagjainak felmentése (visszahívása),

   d) a tiszteletbeli elnöki cím adományozásaés visszavonása,

   e) a Társaság tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása,

   f) a Társaság elismeréseinek megalapítása,és azok odaítélési rendjének meghatározása,

   g) a Társaság jelképeinek és azok használatának meghatározása,

   h) a tagdíj és annak befizetési határideje évenkénti megállapítása,

   i) az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolói, az éves költségvetés és a számviteli beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása,

   j) saját ügyrendjének megalkotása,

   k) a Társaság más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,

   l) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.

 

(10) A Közgyűlés ügyrendjében határozza meg különösen:

   a) működésének részletszabályait,

   b) a kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdésekben hozandó döntések előkészítésének rendjét.

 

 

 

 

 

2. A Közgyűlés összehívása

 

ASZIV. cikk (1) A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve,melyet szükség szerint, de évente legalább egyszer kell összehívni, és a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen szavazati jog a rendes tagokat illeti meg. A Közgyűlésen a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke hívja össze a tagoknak a tervezett időpontot legalább nyolc nappal megelőzően megküldött, a napirendet is tartalmazó írásos meghívóval. Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok legalább egyharmada írásban, az ok és a célmegjelölésével azt az Elnökségnél kezdeményezi, továbbá akkor is, ha az ülést jogszabály rendelkezése alapján össze kell hívni.

 

(4) A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés határozat képességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok 50 százaléka+1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén legkésőbb az eredeti időponthoz képest tizenöt napon belüli időpontra a Közgyűlést azonos napirenddel újra össze kell hívni, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban ki kell térni a tagok távolmaradásából fakadó következményekre, és meg kell jelölni a határozatképtelenség esetén újra összehívandó Közgyűlés időpontját.

 

 

1.§ (1) A Közgyűlés üléseit az Elnökség – az ügyrendjében meghatározottak szerint – készíti elő és szervezi olyan módon, hogy a Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatáskörét megfelelő módon gyakorolni tudja.

(2) A Közgyűlés ülését – indokolt esetben – több egymást követő ülésnapra is össze lehet hívni.

2.§ (1) A Közgyűlés ülését összehívását célzó meghívóban szerepelnie kell:

a)     a Közgyűlés tervezett időpontjának és pontos helyének,

b)     a tagok közgyűlési regisztrációja kezdeti és záróidőpontjának,

c)     a tervezett napirendi pontoknak és azok előadóinak,

d)     az (5) bekezdés szerinti javaslatoknak és az arra vonatkozó álláspontnak,

e)     a tanácskozási joggal meghívottak körének,

f)      tájékoztatásnak a határozatképtelenség esetén követendő eljárásról, valamint

g)     az esetleges távolmaradás bejelentési módjának.

(2) Az írásos meghívó mellett az elektronikus címmel rendelkező személyeknek ameghívót elektronikus levélben is meg kell küldeni.

(3) A meghívóval egyidejűleg meg kell küldeni az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, ezek hiányában jelezni kell, hogy a napirendi pont megtárgyalására helyszíni kiosztású írásos vagy szóbeli előterjesztés alapján kerül sor.

(4) Azoknak a napirendeknek az írásos anyagát, amelyet a tagok korábban már megkaptak, nem kell ismételten megküldeni, de a meghívóban a napirendi pontnál erre utalni kell.

(5) A meghívóban feltüntetni azokat a javaslatokat, amelyeket a tagok a Közgyűlést megelőzően 30 nappal az Elnökséghez eljuttatnak, külön jelezve, amelyeknek a napirendre vételét javasolja az Elnökség, és azokat is, amelyeknek a napirendrevételét nem javasolja. A meghívóval egyidejűleg kell megküldeni – ha ilyenek vannak – az ilyen módon kezdeményezett napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket is.

(6) A Közgyűlés nyilvánosságának biztosítása érdekében a főtitkár gondoskodik a meghívónak – annak kiküldésével egyidejűleg – a Társaság honlapján történő közzétételéről.

3.§ (1) A Közgyűlés összehívására vonatkozó tagi kezdeményezést(Alapszabály IV. cikk (3) bekezdés) írásban, a kezdeményezők aláírásával ellátva kell eljuttatni az Elnökséghez, amiben meg kell jelölni a kezdeményezett napirendi pont(ok) előadóját vagy előadóit, és – ha ilyen van – csatolni kell a kiküldendő írásos előterjesztést.

(2) Az így összehívott Közgyűlés esetén is a 2.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, azzal az eltéréssel, hogy a kezdeményezett napirendi pontok előadója a kezdeményezésben szereplő tag vagy tagok.

4. § (1) Közgyűlési előterjesztést bármely tag írásban kezdeményezhet az Elnökségnél.

(2) A Közgyűlés ülésén önálló napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.

(3) Az előterjesztések formai követelményeit jelen Ügyrend mellékletehatározza meg.

5.§ (1) A Közgyűlés ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni:

a)     a tiszteletbeli tagokat,

b)     a pártoló tagokat,

(2) A Közgyűlés ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatja az elnök azokat a személyeket, akiknek jelenlétét az adott napirendnél indokoltnak tartja.

(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére a meghívóval együtt valamennyi előterjesztést meg kell küldeni, az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére csak az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni.

 

3. Közgyűlés megnyitása, a napirend elfogadása

 

6.§ (1) A Közgyűlésülésének kezdetét megelőzően a Közgyűlés helyszínén a regisztrációra nyitvaálló időben, amelynek tartama nem lehet kevesebb, mint 30 perc, a mandátumbizottság aláírás ellenében minden tagnak átadja a hitelesített regisztrációs lapot. A mandátum bizottság 3 tagú, 1 tagját az Elnökség, 2 tagját az EllenőrzőBizottság a Közgyűlés ülését legalább 8 nappal megelőzően megtartott együttesülésén jelöli ki. A mandátum bizottság elnöke az Elnökség által jelölt tag.

(2) A mandátum bizottság a regisztráció lezárultával tájékoztatja a levezető elnököt a jelen lévő tagok számáról.

 

7. § (1) Ha az ülés kezdetekor a levezető elnökmegállapítja a határozatképtelenséget, akkor az ülést nem nyitja meg.

(2) Amennyiben a meghívóban az újra összehívott Közgyűlés időpontjául a határozatképtelennek bizonyult ülésnapja és ugyanaz a helyszín szerepel, úgy a levezető elnök bejelenti, milyen feltételekkel válik határozatképessé a Közgyűlés, majd ezen feltételekbekövetkezte esetén az ülést megnyitja.

 

8. § (1) A Közgyűlés napirendjére az elnök a meghívóban tesz javaslatot.

(2) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

(3) A meghívóban szereplő, de az elnök által napirendre venni nem javasolt előterjesztések napirendre vételéről, illetve a meghívóban nem szereplő napirendi javaslatról a Közgyűlés külön határoz.

(4) A napirendet az előterjesztő legkésőbb a határozathozatalt megelőzően visszavonhatja.

(5) A Társaság tagja a meghívóban nem szereplő napirendi pont megvitatását is kérheti. A kezdeményezés elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással dönt. Az így megvitatni javasolt napirendi pont tartalmát és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot a kezdeményezés megfogalmazója ismerteti.

(6) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a)      Alapszabály vagy más, aKözgyűlés hatáskörébe tartozó szabályozás megalkotása, módosítása,

b)      a Közgyűlés döntését kezdeményező írásos előterjesztések (előzetesen megküldött és indokolt esetben helyszíni kiosztású),

c)      különfélék (tájékoztatók,bejelentések).

(7) A Különfélék napirend alatt kell megtárgyalni – amennyiben másként nem megoldható – azokat az előterjesztéseket, amelyek aKözgyűlés döntését igénylik, de sürgős voltuk miatt azokhoz írásos előterjesztés nem készülhetett. Ugyancsak a Különfélék napirendi pont alatt számol be az Elnökség a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

(8) A Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett testületek és tisztségviselők Alapszabály szerinti beszámolására kizárólag írásban kerülhet sor, amely előterjesztés nem tárgyalható helyszíni kiosztásúként.

4. A Közgyűlés ülésének vezetése és az ülések rendje

ASZ IV. cikk (6) A Közgyűlésen a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök, ennek hiányában a főtitkár elnököl. Ha az elnök nem jelölt ki ülésvezetőt, és a főtitkár sincs jelen, illetve ha a Közgyűlés napirendjén az elnök megválasztása vagy visszahívása szerepel, akkor az ülést vezetőt (levezető elnök) a Közgyűlés tagjai közül az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerűszótöbbséggel választják meg.

 

 

9.§ A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, de az ülésmenetét nem zavarhatja, és a napirend tárgyalásakor csak abban az esetben szólalhat fel, ha erre az ülésvezető engedélyt ad.

10. § (1) Az ülést a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök vagy a főtitkár, illetve az Alapszabály szerinti levezető elnök (a továbbiakban együtt: levezető elnök) vezeti, akinek a munkáját a főtitkár segíti.

(2) Az ülést a levezető elnök nyitja meg, megállapítja a jelen lévők számát és az ülés határozatképességét.

(3) A Közgyűlés ülésén mindenjelen lévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. Az ülésen nem megengedett különösen:

a)     a mobiltelefon, illetve egyéb elektronikus kommunikációs eszköz használata, kivéve az előterjesztések elektronikus megjelenítésére alkalmas eszköz használatát,

b)     a napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb nyomtatványok olvasása,

c)     az ülés rendjét zavaró magánbeszélgetések folytatása.

(4) A levezető elnök gondoskodik a Közgyűlés rendjének fenntartásáról.

(5) A tanácskozás rendjénekmegtartása érdekében a levezető elnök:

a)a tárgytól eltérő, a felszólalásra megengedett időt túllépő, illetve az ülést egyéb módon zavaró felszólalót figyelmezteti, súlyos esetben megvonja tőle a szót. Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását súlyosan nehezíti, vagy lehetetlenné teszi, a levezető elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja, vagy felszólíthatja a rendzavarót – a Társaság tagjának kivételével – az ülésterem elhagyására.

b)rendre utasítja azt a tagot,aki a Közgyűlés tekintélyét sértő kifejezést használ, vagy magatartást tanúsít.

(6) A levezető elnök szünetet rendelhet el, a szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

 

11. § (1) A Közgyűlés ülésén megjelenő hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet.

(2) A megjelent hallgatóságot a tanácskozás rendjének bármilyen módon történő megzavarása esetén a levezető elnök rendreutasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén felszólíthatja az ülésterem elhagyására.

 

12. § (1) A levezető elnök minden napirendi pont felett vitát nyit. Nem nyit vitát a tájékoztató jellegű napirendek esetében.

(2) A Közgyűlés ülésén napirendenként elsőként az adott napirendi pont előadóját, őt követően az Elnökség tagját, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagját, majd a hozzászólni kívánó tagokat illeti meg a szó. A napirend előadóját a vita lezárását követőena zárszó joga is megilleti.

 

5. A felszólalások és hozzászólások szabályai

 

13. § A Társaság tagja napirendi pontonként egy-egy alkalommal legfeljebb 2 perces felszólalási időtartamban a vitát megelőzően az előadóhoz a témához kapcsolódóan kérdést intézhet. Az összes kérdés elhangzásaután azokra – a vita megnyitása előtt – a napirendi pont előadója válaszol legfeljebb 10 perc időtartamban. A válaszra észrevételeket tenni csak a vita megnyitását követően, a napirendhez kapcsolódó felszólalások során lehet.

 

14. § A levezető elnök felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottnak is.

 

15. § (1) Ügyrendi kérdésben a Társaság tagja napirendipontonként egy alkalommal soron kívül szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Közgyűlés vita nélkül határoz.

(2) A felszólalásnak az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kell kezdődnie, azt követheti annak indokolása, együttesen 1 perc időtartamban.

(3)Amennyiben a levezető elnök megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a hozzászólótól megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.

(4)Ügyrendi javaslat a Közgyűlés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

 

16. § (1) A Társaság tagjai és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendhez való hozzászólási szándékukat a levezető elnöknek jelzik. A felszólalásra a tagoknak a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az elnök adja meg aszót.

(2) A napirend előadójának felszólalási ideje maximum 10 perc.

(3) A tagok és más megjelentek napirendhez való hozzászólásának ideje maximum 5 perc.

(4) A napirend előadója, az elnök, az alelnökök, a főtitkár, valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke a vitában soron kívül felszólalhatnak több alkalommal is.

(5)Amennyiben a felszólalás az előterjesztést érintő módosításra, kiegészítésre,pontosításra irányul (m&oac

Vissza