2023 03 21 elnökségi Ülés

2023 03 21 elnökségi Ülés

Munkatervének megfelelően 2023.03.21-én ülésezett Társaságunk Elnöksége.

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2023. március 21-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2023/2.)

 

A tanácskozás időpontja: 2023. március 21. 18.00

Helye: elektronikus térben

Részt vettek: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök

Viczai Péter alelnök

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Meghívottként:

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

Tömő Ákos az Ellenőrző Bizottság tagja

Szaniszló Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Döbörhegyiné Tamás Éva aktivista

Kimentését kérte:

  Wikhardt Péter főtitkár

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 18.07-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (4 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

1) A 2023. április 27-i beszámoló közgyűlés tartalmi és szervezeti előkészítésével kapcsolatos kérdések, a közgyűlésnek benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyása - Előadók: Gilyán György és Németh Tibor

2) Tájékoztató a MOMBT szegedi szervezetének megalakításáról. Előadó Gilyán György elnök

3) Konzultáció a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével kapcsolatos időszerű kérdésekről. Előadó: Gilyán György elnök

4) Egyéb témák:

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

1) A 2023. április 27-i beszámoló közgyűlés tartalmi és szervezeti előkészítésével kapcsolatos kérdések, a közgyűlésnek benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyása - előadók: Gilyán György és Németh Tibor

Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és (4 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás) mellett meghozta a következő határozatokat:

 

AZ ELNÖKSÉG

1/2023. (III. 21.) Eln. számú határozata

  a Közgyűlés összehívásáról

 

Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Társaság idei éves beszámoló Közgyűlését 2023. április 27-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel összehívja a 2022. évi beszámolók jóváhagyása céljából. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanaznap, ugyanazon a helyszínen 17.30 órai kezdettel hívja össze. A közgyűlésen lehetséges az elektronikus rendben történő részvétel is.

 

 

AZ ELNÖKSÉG

2/2023. (III. 21.) Eln. számú határozata

2023. április 27-re összehívott beszámoló Közgyűlés napirendjének megállapításáról

 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az Közgyűlés az alábbi napirenddel kerüljön összehívásra:

 

1. Beszámoló az Elnökség 2022. évi működéséről, a Társaság 2022. évi tevékenységéről

2. Beszámoló a Társaság 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2023. évi költségvetés megállapítására

3. Az Ellenőrző Bizottság 2022. évi beszámolója

 

Az alelnök ismertette az előzetesen az Elnökségnek megküldött és egyeztetett előterjesztéseket, majd az Elnökség – a lefolytatott vitát követően - nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

3/2023. (III. 21.) Eln. számú határozata

a beszámoló Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyásáról

1. Az Elnökség jóváhagyja a 2023. április 27-i beszámoló Közgyűlésre az Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket:

 

- Beszámoló az Elnökség 2022. évi működéséről és a Társaság 2022. évi tevékenységéről,

- Beszámoló a Társaság 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2023. évi költségvetés megállapítására.

 

2) Tájékoztató a MOMBT szegedi szervezetének megalakításáról - előadó Gilyán György elnök

Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy március 16-án Szegeden találkozott a MOMBT-ba belépés iránt érdeklődők csoportjával, a megbeszélésen részt vett Schleining Andrej az OF Tiszteletbeli Konzulja is. Az elnök tájékoztatta a részvevőket a Társaság céljáról, szervezetéről, tartalmi munkájáról, programjairól és a tagsági követelményekről és a belépés módjáról (a részvevők előzetesen megkapták a MOMBT alapszabályát, a 2022. évi és 2023. évi programját és a találkozót követően a belépési nyilatkozatot). A megbeszélés szegedi részvevői mindannyian jelezték, hogy jelentkeznek Társaságunkba és megalakítják a Jeszenyin Kört, a MOMBT Szegedi Tagozatát. A MOMBT elnöke és a csoport részvevői előirányozták a rendezvényekről történő kölcsönös tájékoztatást, egymás meghívását, alkalmanként közös rendezvényeket, a folyamatos kapcsolat-tartást Juhász Erika a Tagozat vezetője és a MOMBT elnöke és a Társaság Elnökségének ezért felelős tagja között.

A MOMBT Elnöksége jóváhagyólag tudomásul vette a tájékoztatás és a belépési nyilatkozatok elfogadásával egyidejűleg létrehozza a MOMBT Szegedi Tagozatát.

 

 

3) Konzultáció a Szent-Györgyi Albert Alapítvány működésével kapcsolatos időszerű kérdésekről. Előadó: Gilyán György elnök

 

Az elnök összefoglalójában emlékeztetett rá, hogy az Alapítvány Kuratóriumától nem kapott az alapító MOMBT beszámolót annak 2022.évi munkájáról , bár ezt az Alapítvány Alapító Okirata a Kuratórium kötelezettségévé teszi, s általában is minimális tájékoztatást kapott az Alapító az Alapítvány elmúlt és megelőző évekbeli tevékenységéről. A Kuratórium elnökének 2023. februári elhunytával kialakult helyzetben az Alapítvány tartalmi munkájának értékelése és szervezeti kérdéseinek rendezése különösen időszerűvé vált.

A MOMBT elnöksége az Alapító felelősségétől vezérelve, jogai és kötelességei szem előtt tartásával, levélben felkéri az Alapítvány Kuratóriumát, hogy egy hónapos határidőn belül készítsen átfogó, elemző beszámolót szervezetük tartalmi tevékenységéről, gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről és az általuk szükségesnek ítélt javaslatokról. Az Alapító ezt is figyelembe véve hozza meg a szükséges tartalmi és szervezeti, személyi döntéseket.

 

4) Egyéb témák

 

4.1.Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap NEAO-KP-1-2023 pályázatán a MOMBT 150 000 Ft. összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül 100 % támogatási előleg formájában. A szerződéskötéshez a MOMBT részéről a szükséges dokumentumok beküldésre kerültek.

4.2. Az Elnökség rendkívül sikeresnek értékelte a Társaság március 11-én tartott nőnapi és „Maszlennyica” rendezvényét amelyen részt vett az OF magyarországi nagykövete, a nagykövetség tanácsosa és a nagyszámú résztvevőt köszöntötte az Art Studio „Rádoszty” gyermekkórus is.

 

xxx

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését várhatóan 2023. május közepén tartja úgyszintén elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 18.59-kor lezárta.

 

Budapest, 2023. március 24.

Összeállította: Gilyán György

 

Vissza