Emlékeztető az Elnökség 2020. február 20-i üléséről

Emlékeztető az Elnökség 2020. február 20-i üléséről

Társaságunk Elnöksége - munkatervének megfelelően megtartotta soronkövetkező ülését.

                        

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2020. február 20-i üléséről (2020/1.)

 

 

Az ülés kezdete: 2020.02.20. 15.00 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Viczai Péter alelnök,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Meghívottként:

Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Kimentését kérte:

               Wikhardt Péter főtitkár

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 15.03-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet. A napirend módosítására korábban sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (5 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

 1. A 2020. április 16-i MOMBT Közgyűlés összehívása és szervezési kérdései. A Közgyűlés elé terjesztendő saját dokumentumok és a MOMBT saját Alapítványa dokumentumainak megtárgyalása.

Előadó: Németh Tibor alelnök (írásos előterjesztés)

 1. A Társaság jogelődje megalapítása 75. évfordulója megünneplésének előkészítése Előadó: Gilyán György elnök és a tárgyban korábban elfogadott munkamegosztás szerinti felelősök
 2. Tagsági kérdések
 3. Egyéb kérdések, javaslatok

 

Napirendi pontok megvitatása:

 1. A 2020. április 16-i MOMBT Közgyűlés összehívása és szervezési kérdései. A Közgyűlés elé terjesztendő saját dokumentumok és a MOMBT saját Alapítványa dokumentumainak megtárgyalása - felkészülési terv.

Előadó: Németh Tibor alelnök (írásos előterjesztés)

Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és (5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás) mellett meghozta a következő határozatokat:

 

AZ ELNÖKSÉG

1/2020. (II. 20.) Eln. számú határozata

    a Közgyűlés összehívásáról

 

 1. Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Társaság idei éves beszámoló Közgyűlését 2020. április 16-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel összehívja a 2019. évi beszámolók jóváhagyása céljából. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanaznap, ugyanazon a helyszínen 16.00 órai kezdettel hívja össze.

 

AZ ELNÖKSÉG

2/2020. (II. 20.) Eln. számú határozata

2020. április 16-ra összehívott beszámoló Közgyűlés napirendjének megállapításáról

 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az éves beszámolókat megvitató Közgyűlés az alábbi napirenddel kerüljön összehívásra:

 

1. Beszámoló az Elnökség 2019. évi működéséről, a Társaság 2019. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2020. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor alelnök

3. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2019. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, alelnök

Az alelnök ismertette az előzetesen az Elnökségnek megküldött és egyeztetett előterjesztéseket, majd az Elnökség nyílt szavazással, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

3/2020. (II.20.) Eln. számú határozata

a beszámoló Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyásáról

 

1.  Az Elnökség jóváhagyja a 2020. április 16-i beszámoló Közgyűlésre az Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket:

 

- Beszámoló az Elnökség 2019. évi működéséről és a Társaság 2019. évi tevékenységéről,

- Beszámoló a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2020. évi költségvetés megállapítására.

 

 

 1. A Társaság jogelődje megalapítása 75. évfordulója megünneplésének előkészítése

Előadó: Gilyán György elnök és a tárgyban korábban elfogadott munkamegosztás szerinti felelősök

           Az Elnökség áttekintette a jubileum előkészítését, meghallgatta az elnök és a témafelelősök tájékoztatását annak helyzetéről és a 2019. május 16-i és december 3-i elnökségi emlékeztetők figyelembe vételével pontosította az előkészítésben résztvevő elnökségi tagok, meghívottak munkamegosztását az alábbiak szerint:

 

A jubileumi ünnepélyes megemlékezés Időpontja: 2020. június 9. kedd 16.00

Helyszíne: Orosz Kulturális Központ (Bp. Andrássy út 120.)

A rendezvény lebonyolítását, beleértve a kiállítás megrendezését az Orosz Kulturális Központ vezetősége jóváhagyta. Velük a kapcsolatot Gilyán György elnök úron keresztül tartjuk (szükség esetén közvetlenül is, de az elnök illetve a vezetőségünk tájékoztatásával, és ha lehet, bevonásával).

***

Tagtársainkat a rendezvényről a féléves munkatervünkben már értesítettük. Részükre a jubileumi ünnepélyes megemlékezés meghívóját 2020. május 8-án tervezzük szétküldeni, a május 14-i rendezvényünk meghívójával együtt - az e-mailes elérhetőségűeknek e-mailen, a többieknek postai úton. A Társaságunkon kívüli meghívandók (beleértve a VIP vendégeket is) részére a nyomtatott meghívókat (elkészültük után) folyamatosan postázzuk. Az e-mailen küldendő meghívások is folyamatosan történnek, ezek legkésőbbi határideje: 2020. április 15.

Felelős: e-mailen - Wikhardt Péter főtitkár, postai úton - Németh Tibor alelnök.

***

A meghívandó szervezetek/személyek listáját a felelősök elkészítették, és az elnökségi ülésen szóban ismertettük. Kiegészítéséhez várjuk az elnökség és a tagság segítségét. A meghívottak névsorának, a titulusok, e-mail illetve szükség esetén a postai címek összeállításának és a nyomtatott meghívók pontos száma meghatározásának határideje: 2020. március 31.

Javasoljuk az alábbi két névsor összeállítását, az egyiket a csak az e-mailen, a másikat a csak a postai úton meghívandók részére.

Az e-mailen meghívandók:

 

Név

Szervezet megnevezése

Beosztás

e-mail cím

 

A postai úton meghívandók:

                                                                                                                                                                                                                                     

Név

Szervezet megnevezése

Beosztás

ir. szám

város

utca, házszám

 

Felelős: Vajda József, Nanovfszky György, Bodrogi Ferencné;

***

A papír alapú meghívók tervezését Gyimesi Zsuzsanna vállalta Határidő:2020. március 31.

A papír alapú meghívók elkészítéséért Felelős: Németh Tibor Határidő: 2020. április 10.

            Közreműködik: Viczai Péter alelnök (lehetőségei szerint)

***

A terem/termek bejárása, a hangosítás, díszítés egyeztetése.

Felelős: Gilyán György, Németh Tibor Határidő: 2020. május 14.

***

A jubileumi ünnepélyes megemlékezés forgatókönyvének elkészítése.

Felelős: Gilyán György, Németh Tibor

            első tervezet: Határidő: 2020. május 14.

végleges: Határidő: 2020. június 9.

***

Virágcsokrok vásárlása a fellépőknek – Felelős: Németh Tibor Határidő: 2020. június 9.

***

Kamara-kiállítás és/vagy alkalomhoz adekvát terem-dekoráció.

Felelős: Gyimesi Zsuzsanna, Filepné Nagy Éva; Határidő: 2020. június 9.

***

A kulturális műsorral kapcsolatos szervezés.

Felelős: Gilyán György, Viczai Péter, Thuróczy Lászlóné;

- első elképzelések egyeztetése: Határidő: 2020. április 16.

- első tervezet: Határidő: 2020. május 14.

- végleges: Határidő: 2020. május 30.

***

 

Kitüntetési javaslatok összeállítása, egyeztetése

Felelős: Gilyán György, Nanovfszky György, Vajda József

- elképzelések egyeztetése és jóváhagyatása. Határidő: 2020. március 15.

- emlékérem elkészítésének beindítása: Határidő: 2020. március 15.

- oklevelek elkészítése Felelős: Németh Tibor Határidő: 2020. május 30.

- borítók beszerzése - Felelős: Bodrogi Ferencné: Határidő: 2020. május 30.

***

A 75. éves jubileumi ünnepség hozzávetőleges költségvetés-tervezetének változatai

Forint

Megnevezés

1. változat

2. változat

3. változat

4. változat

Meghívók elkészítésének nyomtatási költsége (200db)

40000

40000

40000

40000

Meghívók kiküldésének anyag- és postaköltsége (200db)

30000

30000

30000

30000

Terembérlet

0

0

0

0

Termek berendezése, kiszolgálás (RKC gondnoka részére fiz.)

20000

20000

20000

20000

Virágcsokrok vásárlása a fellépőknek

15000

15000

15000

15000

Emlékérem elkészítése (meglévő 1 db gravírozása)

10000

10000

10000

10000

Díszoklevelek elkészítése

5000

5000

5000

5000

Díszoklevelek díszborítójának megvásárlása

8000

8000

8000

8000

Egyéb, nem tervezhető ajándékok

10000

10000

10000

10000

Az ünnepség résztvevőinek vendéglátása:

 

 

 

 

 • külön vendéglátás nélkül

0

 

 

 

 • mindenkinek 1 pohár pezsgő (kb. 20 üveg)

 

20000

 

 

 • mindenkinek 1 pohár pezsgő + sós sütemény

 

 

40000

 

 • mindenkinek 1 pohár pezsgő + az RKC kínálása (kb.)

 

 

 

120000

 

 

 

 

 

Összesen:

138000

158000

178000

258000

 

A költségvetés-tervezetben a fellépők/művészek díjazása és új emlékérmek készítése nem szerepel.

***

 1. Tagsági kérdések

Előadó: Németh Tibor alelnök (írásos előterjesztés)

Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és (5 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás) mellett meghozta a következő határozatot:

 

AZ ELNÖKSÉG

4/2020. (II.20.) Eln. számú határozata

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy

            Gábor András, Dr. Szirmai Jenő, Tengerdi Vlagyimirné, Holló Ferencné és Dr. Lukács István tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés d) pontja alapján – halálával – sajnálatosan megszűnt;

 

 1. Egyéb kérdések, javaslatok

 

4.1 Több hozzáértő kívülálló által is színvonalasnak tartott NEA pályázatainkkal, sajnálatos módon, nem tudtunk támogatást nyerni.

4.2 Javasoljuk honlapunkon és minden elérhető közösségi fórumon elhelyezni koordinátáinkat az 1%-os szja-támogatás rendelkezése érdekében.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 16.15-kor lezárta.

 

Budapest, 2020. március 3.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Vissza