Társaságunk 2019. április 06-án megtartotta éves rendes közgyűlését

Társaságunk 2019. április 06-án megtartotta éves rendes közgyűlését

Törvényi kötelezettségének megfelelően társaságunk megtartotta éves rendes közgyűlését, melyen -többek között - elfogadta a Társaság 2018 évi gazdálkodását, valamint a 2019 évi költségvetését.

  

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Társaság beszámoló Közgyűlésének

2019. április 6. napján tartott üléséről

 

Az ülés helye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.(Társaság székhelye)

Az ülés kezdete: 10.00 óra

Az ülést vezette: Gilyán György, a Társaság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Németh Tibor, a Társaság alelnöke

 

I. Határozatképesség megállapítása

Gilyán György, a Társaság elnöke (a továbbiakban: elnök) 10 óra 00 perckor köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Dr. Pintér Józsefet, a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévők számát. Dr. Pintér József, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy az ülést megelőző regisztráció során 10 óra 00 percig 31 (harmincegy) fő regisztrált a 139 (egyszázharminckilenc) nyilvántartott tagból.

 

Gilyán György ennek alapján bejelentette, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, és - hivatkozva a meghívóban is jelzettekre, miszerint az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján a halasztott Közgyűlést a Társaság elnöke ugyanaznap legkorábban 10.30 órai kezdettel, változatlan napirenddel hívja össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes – szünetet rendelt el legkorábban 10.30 óráig. A szünet ideje alatt a Társaság megemlékezést illetve előadást tartott az Űrkutatás Napjáról (előadók: Dr. Ferencz Orsolya miniszteri biztos, Külgazdasági és Külügyminisztérium és Dr. Hirn Attila tudományos főmunkatárs, MTA Űrdozimetriai Kutatócsoport).

 

II. Az ülés megnyitása, napirend előtti bejelentések

Gilyán György 11 óra 08 perckor a Közgyűlés halasztott ülését megnyitotta, és bejelentette annak Alapszabály szerinti határozatképességét. Felkérte Dr. Pintér Józsefet, a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, ismertesse a szavazati joggal jelen lévők számát. Dr. Pintér József, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a jelenléti íven 35 (harmincöt) szavazati jogú tag igazolta aláírásával a jelenlétét.

 

Az elnök a határozatképességet megvizsgálva a kézfeltartással történt ellenőrzést követően megállapította, hogy 35 (harmincöt) szavazásra jogosult van a teremben.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Az elnök bejelentette, hogy a jegyzőkönyv vezetésére Németh Tibor alelnököt kéri fel. Kérte, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyét fogadja el.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Németh Tibor alelnököt jelölte ki jegyzőkönyvvezetőnek.

Az elnök javasolta a Közgyűlésnek, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Parizán Ildikót kérje fel.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Parizán Ildikót jelölte ki a jegyzőkönyv hitelesítőjének

 

III. A napirend megállapítása

Az elnök bejelentette, hogy az ülés napirendjének megállapítása következik. Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagja, az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését nem kérte.

 

Miután javaslat a Közgyűlés összehívását meghirdető meghívóban ismertetett napirend kapcsán nem érkezett, az elnök a napirendi javaslatot szavazásra tette fel.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő napirendet:

1. Beszámoló az Elnökség 2018. évi működéséről, a Társaság 2018. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés) Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés) Előadó: Németh Tibor alelnök

3. Az Ellenőrző Bizottság 2018. évi beszámolója (írásos) Előadó: Tamás István, EB elnök

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2018. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés) Előadó: Németh Tibor, alelnök

 

IV. A napirenden szereplő kérdések tárgyalása

1. Beszámoló az Elnökség 2018. évi működéséről, a Társaság 2018. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés) Előadó: Gilyán György elnök

 

Az elnök ismertette a Társaság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy az Elnökség a Közgyűlésre benyújtott előterjesztések tervezetét 2019. március 7-i ülésén tárgyalta meg és hagyta azokat jóvá, az ülésen részt vett az Ellenőrző Bizottság elnöke is. A Közgyűlés Ügyrendje szerint a Közgyűlés előtt beszámolásra kötelezett testületek és tisztségviselők Alapszabály szerinti beszámolására kizárólag írásban kerülhet sor. Az előterjesztések benyújtásával a beszámolásra kötelezettek ennek az előírásnak megfelelnek. Az elnök kiemelte az alábbiakat:

 

„Az elnökség tevékenységének középpontjában a Társaság erősítése, hosszú távú fennmaradása esélyének javítása állt és áll. Ennek érdekében több irányban dolgoztunk és, ha átütő sikereket nem is értünk el, de kezdeti eredményeink vannak, és jó irányba indultunk, ezt kell tartani, erősíteni, következetesen, türelmesen és odaadással.

 

A fenti cél érdekében több irányban dolgozunk. Mindenekelőtt a tagság és szimpatizánsok körének szélesítést szolgálja a megújuló, bő programkínálatunk, fókuszában a nyitott, művelődési programokkal: 2018-ban 15 saját és 3 az egyetemekkel közös programot csináltunk; 2019-ben az I. félév végéig 7 saját és 3 az egyetemekkel közös programunk van. Ugyanebből a célból erősítjük társadalmi kapcsolatrendszerünket: az egyetemekkel, hasonló vagy rokon profilú civil szervezetekkel, állami szervekkel (ELTE, BGE, KEÜK, Dialogorum, KKM, OKK).

 

Ezáltal mindenekelőtt az ifjabb korosztályok Társaságunkba való bevonását, részvételének fokozását szeretnénk elérni, e téren a kritikus ponton még nem jutottunk túl, a Társaság „túléléséhez” további következetes, még szélesebb körű és még kreatívabb munkára van szükség.

 

A jelenlegi, és még inkább a jövőbeni, aktivitás növeléséhez a jó ötletek, kitartás és megújuló tagság mellett erősíteni kell a Társaság anyagi lehetőségeit. Ezúton is az Elnökség nevében köszönöm mindazoknak, akik adójuk 1 %-ának felajánlásával, adományaikkal támogatják az MOMBT-t. Ám még az eddig is jellemző takarékos gazdálkodás mellett is lankadatlan erőfeszítéseket kell tennünk a támogatási pályázatokon való eredményes részvétel, a szponzorok megnyerése érdekében.

 

Értékelésem szerint az Elnökség, az EB az elmúlt 12 hónapban nemcsak szervezeti, technikai értelemben, hanem szellemiségében és egységes kiállásban is hatékonyan segítette a Társaság céljainak megvalósulását.

 

A Közgyűlés plénuma előtt mondok köszönetet az Elnökség tagjainak, aktivistáinknak, így név szerint is, Bodrogi Ferencné Arankának, Szilágyi Györgynek, Gyimesi Zsuzsannának, Geréb Annának a legutóbbi közgyűlés óta (is) végzett lelkiismeretes munkáért. És külön köszönöm a két alelnöknek, hogy folyamatosan együtt voltak velem a gondolkodásban, a fenti minőségileg új célok megvalósításában.

 

A következő beszámoló közgyűlésig ugyanezeket a célokat kívánjuk követni, reményeink szerint növekvő, bővülő tagsággal, bővülő munkamódszerekkel és új eredményekkel. Ez lehet és kell, hogy legyen Társaságunk fennállása 75. évfordulójáról történő 2020. évi megemlékezéseknek a fő tartalma.”

Az írásos és szóbeli beszámolóhoz további kiegészítés, hozzászólás nem volt, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést a fenti jegyzőkönyvi kiegészítéssel együtt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

1/2019. (IV.6.) KGY határozat

a Társaság 2018. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és annak részeként az Elnökség 2018. évi jelentését;

2. felhívja a Társaság elnökét, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

 

2. Beszámoló a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés) Előadó: Németh Tibor alelnök       

Az alelnök, ismertetve a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi költségvetés megállapításáról szóló, a tagok részére előzetesen megküldött írásos előterjesztést, felhívta a figyelmet a gazdálkodást negatívan befolyásoló körülményekre, mint az alacsony banki alapkamat, a tranzakciós illeték, a rendezvényi költségeket terhelő járulékok, a civil szervezetek számára nyitva álló pályázati lehetőségek külső meghatározottsága. Ezzel összefüggésben kérte a tagság aktív közreműködését a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása, valamint a tagdíjelmaradások rendezése érdekében.

 

Az alelnök a 2019. évi költségvetés tervezete kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett a programok már megszokott színvonala és száma ebben az évben is fenntartható lesz, de kiemelt figyelmet kell fordítani a forrásbevonásra és a források takarékos felhasználására.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések nem voltak, vita nem alakult ki, az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A Közgyűlés nyílt szavazással, 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

2/2019. (IV.6.) KGY határozat

a 2018. évről készült egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2018. évi egyszerűsített beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet;

2. felhívja a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjanak a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről és közzétételéről.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

3/2019. (IV. 6.) KGY határozat

a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és

a 2019. évi költségvetés megállapításáról

1.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

2.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2019. évi költségvetését a melléklet szerinti részletezésben. A Társaság a 2018. évi bevételeit 420 ezer Ft-ban, kiadásait 580 ezer Ft-ban állapítja meg.

3.) Felhatalmazás kap az elnökség, hogy

  1. a Társaság rendelkezésére álló pénzeszközeiből a kiadási előirányzatok fedezésére 200 ezer Ft-ot felhasználjon,
  2. indokolt esetben a kiadások tervezett összege felett legfeljebb 100 ezer Ft-ot fordítson a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá a tevékenységhez kapcsolódó közvetlen költségek közötti átcsoportosításra,
  3. a költségvetés egyensúlyának biztosítására – amennyiben a bevételek nem a tervezett szinten teljesülnek – a kiadási tételekre és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére legfeljebb 300 ezer Ft-ot felhasználjon – ide nem értve az a) alpont szerinti jogcím alapján felhasznált összeget,
  4. a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – a felhasználási költségek mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa,
  5. 2019. december 31-ét követően addig az időpontig, amíg a 2020. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a kiadásokat időarányosan teljesítse.
  6. 2019. január 1-től a tagdíj összegét havi 300 Ft-ban, azaz évi 3600 Ft-ban határozza meg.

Melléklet a 3/2018. IV.14.) KGY határozathoz

A Társaság 2019. évi költségvetési terve

Ezer forintban

Bevételek

Ráfordítások (Kiadások)

 

Előirányzat

 

Előirányzat

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

1. Tagdíj

300

1. A közhasznú tevékenységhez

340

 

 

közvetlenül kapcsolódó költségek

 

2. Költségvetési támogatás

60

A) Anyagi jellegű ráfordítások:

160

ebből

 

ebből

 

 − a személyi jövedelemadó

60

− rendezvények költségei

160

     meghatározott részének az adózó

 

B) Személyi jellegű ráfordítások:

180

     rendelkezése szerint felajánlott

 

ebből

 

     összege

 

− rendezvényi és egyéb vendéglátás

180

 

 

   költségei

 

3. Adomány

60

 

 

ebből

 

 

 

 − más szervezettől, illetve magánszemélytől

60

 

 

 

 

 

 

4. Pénzügyi műveletek bevételei

0

2. A Társaság szerveinek, szervezetének

240

ebből

 

működési költségei

 

 − kamat, illetve más bevétel

0

A) Anyagjellegű ráfordítások:

240

 

 

ebből

 

 

 

 − ügyviteli szolgáltatások költsége

100

 

 

 − anyagköltség

10

 

 

 − postaköltség

40

 

 

 − bankköltség

40

 

 

 − honlap (weboldal) működtetése

25

 

 

 − Nemzetek Háza tagdíj

25

 

 

B) Személyi jellegű ráfordítások:

0

 

 

ebből

 

 

 

 − vezető tisztségviselők juttatásai

0

     

 

Összes bevétel

420

Összes ráfordítás (kiadás)

580

 

A Közgyűlés nyílt szavazással 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

 

4/2019. (IV.6.) KGY határozat

a 2019. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2019. évi tagdíj összegét havi 300 Ft-ban, azaz évi 3.600 Ft-ban, befizetésének határidejét 2019. december 31-ben állapítja meg.

 

3. Az Ellenőrző Bizottság 2018. évi beszámolója (írásos) Előadó: Tamás István, EB elnök

 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Tamás István írásos beszámolóját kiegészítve kiemelte a Társaság működőképességének megtartását, a gazdálkodás szigorú rendben történő folytatását, a klubszerű tevékenység kialakulását, amelyért köszönet jár az aktíváknak. Nemcsak az EB, hanem a Fővárosi Törvényszék is minden évben szabályosnak, rendezettnek találja és elfogadja a Társaság gazdálkodását, a közhasznúsági jelentéssel együtt. A Társaságnak egyáltalán nincs köztartozása, a rendezvények nyitottak, meghirdetettek, eleget tesznek a hasznúság követelményeinek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai (felváltva) jelen voltak minden elnökségi ülésen, látták az anyagokat, és rendben lévőnek találták a készpénzforgalmat is. Beszámolójuk tartalmával egységesen egyetértenek. Fontosnak tartotta a többi hasonló irányultságú szervezettel való kapcsolattartást, kiemelte a Kelet-Európa Üzleti Klubbal folyó hagyományos együttműködést. Felhívta a figyelmet arra, hogy, aki teheti, segítse a Társaságot a saját, esetleg  családtagjai, barátai 1%-os személyi jövedelemadó-felajánlásával.

 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, 35 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

 

5/2019. (IV.6.) KGY határozat

az Ellenőrző Bizottság 2019. évi jelentésének elfogadásáról

 

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2019. évi jelentését.

 

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2018. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

A Társaság tudomásul vette a SZGYA 2018. évi beszámolóját.

 

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, alelnök

 

Az alelnök beszámolt arról, hogy 2018-ban 8 új tag lépett be, ketten saját kérésükre kiléptek, 5 tagtársunk elhunyt. 2019-ben idáig 4 új tag lépett be a Társaságba, egy tagtársunk elhunyt így jelenleg a taglétszám 139 fő. Az elnökség nagy figyelmet fordít a Tagtársak tájékoztatására az aktuális rendezvényekről, eseményekről, ezért a postai és az e-mailes értesítési címlistát folyamatosan ellenőrzi, pontosítja a változásokat átvezeti. Mindemellett kéri a Tagtársakat, hogy akinek lehetősége van, havi rendszerességgel keresse fel a honlapot, ahová a friss információkat azonnal feltesszük, és abban az esetben, ha a Tagtárs azt észleli, hogy valamiről nem kapott e-mailen vagy postai úton értesítést, kérjük, azonnal jelezze írásban e-mailen ezt, hogy mielőbb közösen megtaláljuk a hiba forrását.

 

V. Az ülés bezárása

 

Miután a tagok részéről kérdés vagy javaslat nem fogalmazódott meg, az elnök az ülést 12 óra 18 perckor bezárta.

 

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2019. évi április hó 9. napján.

                 

            Németh Tibor

 

 

alelnök, jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Parizán Ildikó

Gilyán György

 

a jegyzőkönyv hitelesítője

a Társaság elnöke,

az ülés vezetője

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

Név:

Név:

 

Lakcím:

Lakcím:

 

Személyi igazolvány száma:

Személyi igazolvány száma:

 

Aláírás:

Aláírás:

 

Vissza