Társaságunk 2020. évi (elektronikus) közgyülése

Társaságunk 2020. évi (elektronikus) közgyülése

Az országos koronavírus járvány-helyzet miatt az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi XII. törvény által megerősített 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és kapcsolódó kormányrendeletek által elrendelt és érvényben lévő veszélyhelyzetre és korlátozásokra tekintettel, valamint az MOMBT Alapszabálya IV. bekezdés 10. szakaszával is összeegyeztethető módon, a MOMBT 2020. április 16-ra kitűzött éves beszámoló közgyűlésére módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel megtartása nélkül - alapvetően elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele útján került sor.

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Társaság beszámoló Közgyűlésének

2020. április 16. napján elektronikus üléséről

 

Az ülés helye: elektronikus térben

Az ülés időpontja: 2020. április 16. 24.00 óráig bezárólag         

 

Az országos koronavírus járvány-helyzet miatt az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi XII. törvény által megerősített 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és kapcsolódó kormányrendeletek által elrendelt és érvényben lévő veszélyhelyzetre és korlátozásokra tekintettel, valamint az MOMBT Alapszabálya IV. bekezdés 10. szakaszával is összeegyeztethető módon, a MOMBT 2020. április 16-ra kitűzött éves beszámoló közgyűlésére módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel megtartása nélkül - alapvetően elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele útján került sor.

 

A közgyűlési dokumentumok elfogadása elektronikus eszköz útján folytatott szavazás keretében, a 2020. március 31-én és április 1-én kiküldött szavazólapon történt a következők szerint: a kiküldött egyes dokumentumokra külön-külön adott egyértelmű „egyetértek” vagy „nem értek egyet” vagy „tartózkodom” szavazat megküldésével és a szavazatot megküldő tagtárs nevének feltüntetésével (nyílt szavazás). Postai úton történő szavazást a vészhelyzet miatt nem javasoltunk (ilyen szavazat nem érkezett), de érvényesnek fogadtuk el, ha egy (például elektronikus mobil-eszközzel nem rendelkező) tagtársunk egy másik tagtársunkat felhatalmazta arra, hogy utóbbi az ő nevében leadott szavazatot küldje meg elektronikus úton a MOMBT levelezési címére.

 

A közgyűlés és a szavazás lefolytatásának módját az elnökség 2020. március 31-i (2020/2. számú) (elektronikus) tanácskozásán jóváhagyta. Az Elnökség a közgyűlési dokumentumok szavazási eredményeinek megállapítására Szavazatszámláló Bizottságot kért fel a következő összetételben: elnök: Bodrogi Ferencné, tagok: Szilágyi György és Wikhardt Péter. A szavazás lefolyásáról és eredményéről az Elnökség a Közgyűlési jegyzőkönyv megküldésével és honlapon történő közzétételével a szokásos rendben tájékoztatja a tagságot.

 

A szavazás 2020. április 1-én az elektronikus közgyűlési meghívó, a szavazási felhívás és az ahhoz mellékelt elektronikus szavazólap kiküldésével megkezdődött. A kiírással megegyezően a szavazás eredményének értékelésekor és a Közgyűlés résztvevői létszámának megállapításakor a Szavazatszámláló Bizottság csak a 2020. április 16-án 24.00 óráig bezárólag beérkezett szavazatokat vehette figyelembe.

 

A küldöttgyűlési dokumentumokat (napirend, beszámolók, határozattervezetek) Társaságunk elnöksége 2020. február 20-án jóváhagyta, és 2020. március 11-én a tagság számára publikálásra kerültek. Az Ellenőrző Bizottság még a szavazás megkezdése előtt szintén feltette jelentését a Társaság honlapjára. A dokumentumok Társaságunk honlapján megtekinthetők:

http://www.mombt.hu/tarsasag-hirei/a-tarsasag-2020-evi-kozgyulese.html 

Az elektronikus szavazás során a tagoknak 2020. április 16-án éjfélig lehetőségük volt arra, hogy az elfogadásra kerülő dokumentumokhoz észrevételeket, javaslatot tegyenek, azzal, hogy ezek hasznosításáról a közgyűlést követően az Elnökség döntsön, és erről a későbbiekben tájékoztassa a tagságot. A dokumentumokhoz a szavazás lezárásáig írásos vagy szóbeli észrevétel nem érkezett.

 

Bodrogi Ferencné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 2020. április 17-én a közgyűlés határozatképessége tekintetében az alábbi nyilatkozatot tette: „A 2020. április 16-án 24.00-ig leadott szavazatok száma 121 db., ezek közül az érvényes szavazatok száma 111 db., ami a 141 fős taglétszám 78,7 %-át teszi ki. A leadott szavazatok alapján a MOMBT 2020. április 16-i elektronikus Közgyűlése határozatképes volt.”

 

Napirend

1. Beszámoló az Elnökség 2019. évi működéséről, a Társaság 2019. évi tevékenységéről

2. Beszámoló a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2020. évi költségvetés megállapítására

3. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója

 

Bodrogi Ferencné a Szavazatszámláló Bizottság (SZB) elnöke az SZB nevében a szavazatok összeszámlálása eredményeként megállapította, hogy a szavazás

  1. a hatályos jogszabályok, a MOMBT Alapszabálya és az Elnökség 2020/2. számú határozatában megállapított szabályok szerint, rendben folyt le és a szavazás érvényes és eredményes volt;
  2. és ismertette a szavazás számszerű eredményét a közgyűlés elé terjesztett egyes határozatok szerint, amely a következő:

  

1. Beszámoló az Elnökség 2019. évi működéséről, a Társaság 2019. évi tevékenységéről

A Közgyűlés elektronikus szavazással, 107 igen és 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

1/2020. (IV.16.) KGY határozat

a Társaság 2019. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót és annak részeként az Elnökség 2019. évi jelentését;

2. felhívja a Társaság elnökét, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjon a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

 

2. Beszámoló a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2020. évi költségvetés megállapítására

 

A Közgyűlés elektronikus szavazással, 108 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

2/2020. (IV.16.) KGY határozat

a 2019. évről készült egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet;

2. felhívja a Társaság elnökét és főtitkárát, hogy – a jogszabályok és az Alapszabály előírásainak megfelelően – gondoskodjanak a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről és közzétételéről.

 

A Közgyűlés elektronikus szavazással, 108 igen és 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

3/2020. (IV. 16.) KGY határozat

a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és

a 2020. évi költségvetés megállapításáról

1.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

2.) A közgyűlés az Alapszabály IV. cikk (2) bekezdés (i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2020. évi költségvetését a melléklet szerinti részletezésben. A Társaság a 2020. évi bevételeit 560 ezer Ft-ban, kiadásait 800 ezer Ft-ban állapítja meg.

3.) Felhatalmazás kap az elnökség, hogy

  1. a Társaság rendelkezésére álló pénzeszközeiből a kiadási előirányzatok fedezésére 240 ezer Ft-ot felhasználjon,
  2. indokolt esetben a kiadások tervezett összege felett legfeljebb 100 ezer Ft-ot fordítson a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá a tevékenységhez kapcsolódó közvetlen költségek közötti átcsoportosításra,
  3. a költségvetés egyensúlyának biztosítására – amennyiben a bevételek nem a tervezett szinten teljesülnek – a kiadási tételekre és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére legfeljebb 300 ezer Ft-ot felhasználjon – ide nem értve az a) alpont szerinti jogcím alapján felhasznált összeget,
  4. a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket – a felhasználási költségek mellett – a Társaság működésére és programjaira fordítsa,
  5. 2020. december 31-ét követően addig az időpontig, amíg a 2021. évi költségvetést a Közgyűlés elfogadja, a Társaságot megillető bevételeket beszedje és a kiadásokat időarányosan teljesítse.

Melléklet a 3/2020. (IV.16.) KGY határozathoz

A Társaság 2020. évi költségvetési terve

Ezer forintban

Bevételek

Ráfordítások (Kiadások)

 

Előirányzat

 

Előirányzat

Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összeg

1. Tagdíj

300

1. A közhasznú tevékenységhez

500

 

 

közvetlenül kapcsolódó költségek

 

2. Költségvetési támogatás

60

A) Anyagi jellegű ráfordítások:

200

ebből

 

ebből

 

 − a személyi jövedelemadó meghatározott részének

60

− rendezvények költségei

200

     az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege

 

B) Személyi jellegű ráfordítások:

300

    

 

ebből

 

    

 

− rendezvényi és egyéb vendéglátás költségei

150

 

 

  

 

3. Adomány

200

 

 

ebből

 

 

 

 − más szervezettől,

150

 

 

 − magánszemélytől

 50

 

 

4. Pénzügyi műveletek bevételei

0

2. A Társaság szerveinek, szervezetének

300

ebből

 

működési költségei

 

 − kamat, illetve más bevétel

0

A) Anyagjellegű ráfordítások:

300

 

 

ebből

 

 

 

 − ügyviteli szolgáltatások költsége

140

 

 

 − anyagköltség

30

 

 

 − postaköltség

40

 

 

 − bankköltség

40

 

 

 − honlap (weboldal) működtetése

25

 

 

 − Nemzetek Háza tagdíj

25

 

 

B) Személyi jellegű ráfordítások:

0

 

 

ebből

 

 

 

 − vezető tisztségviselők juttatásai

0

 

     

 

     

Összes bevétel

560

Összes ráfordítás (kiadás)

800

 

A Közgyűlés elektronikus szavazással 105 igen és 0 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

4/2020. (IV.16.) KGY határozat

a 2020. évi tagdíj összegének és befizetési határidejének megállapításáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2020. évi tagdíj

  1. összegét havi 300 Ft-ban, azaz évi 3.600 Ft-ban,

befizetésének határidejét 2020. december 31-ben állapítja meg.

 

3. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója

A Közgyűlés elektronikus szavazással, 106 igen és 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

5/2020. (IV.16.) KGY határozat

az Ellenőrző Bizottság 2019. évi jelentésének elfogadásáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2019. évi jelentését.

 

Jelen jegyzőkönyv kelt Budapesten, 2020. évi április hó 17. napján.

 

  Németh Tibor s.k.       Bodrogi Ferencné s.k.             Wikhardt Péter s.k.          Gilyán György s.k.

      alelnök,                  a Szavazatszámláló                  a jegyzőkönyv              a Társaság elnöke

jegyzőkönyvvezető         Bizottság elnöke                      hitelesítője                   az ülés vezetője

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

Név:                                                                                       Név:

 

Lakcím:                                                                                  Lakcím:

 

Személyi igazolvány száma:                                                    Személyi igazolvány száma:

 

Aláírás:                                                                                   Aláírás:

 

 

További részletek:

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2020/jegyzokonyv_kgy_20200416-jovahagyott.pdf

Vissza